Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48184
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисциплін "Практика усного і писемного мовлення" (2 курс)
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Практика усной и письменной речи" (2 курс)
Educational and methodological complex of the discipline "The practice of oral and written language" (2 course)
Authors: Головня, Алла Василівна
Головня, Алла Васильевна
Golovnia, Alla
Keywords: практика усного і писемного мовлення
англійська мова
англійське мовлення
практика усной и письменной речи
английский язык
английская речь
practice of oral and written language
english language
english speech
Issue Date: 3-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є практичною основою формування мовної та мовленнєвої компетенції майбутнього фахівця з англійської філології. Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами англійською мовою як засобом комунікації для успішного виконання подальшої професійної діяльності, що передбачає набуття студентами комунікативної компетенції в усному і писемному мовленні, тобто здатності міжкультурного іншомовного спілкування в залежності від конкретної ситуації.
Данная учебная дисциплина является практической основой формирования языковой и речевой компетенции будущего специалиста по английской филологии. Целью преподавания дисциплины является овладение студентами английским языком как средством коммуникации для успешного выполнения дальнейшей профессиональной деятельности, предусматривает приобретение студентами коммуникативной компетенции в устной и письменной речи, то есть способности межкультурного иноязычного общения в зависимости от конкретной ситуации.
This discipline is a practical basis for the formation of language and speech competence of the future specialist in English philology. The purpose of teaching the discipline is to master English as a means of communication for the successful implementation of further professional activities, which involves students gaining communicative competence in oral and written speech, ie the ability of intercultural communication depending on the situation.
Description: Спеціальність 035 "Філологія". НМК містить робочу програму, рекомендації для самостійної роботи студентів, в тому числі заочної форми навчання, зразки поточного тесту, модульної контрольної роботи, зразок екзаменаційного білету.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48184
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
035 РП Практика усного та писемного мовлення 2021.pdfробоча програма631.25 kBAdobe PDFView/Open
Екзаменаційний білет.pdfзразок екзаменаційного білету127.35 kBAdobe PDFView/Open
Метод. рекомендації до СРС.pdfрекомендації для самостійної роботи студентів142.77 kBAdobe PDFView/Open
МКР.pdfзразок МКР143.11 kBAdobe PDFView/Open
Зразок поточного тесту.pdfзразок поточного тесту110.15 kBAdobe PDFView/Open
Рекомендації для студентів заочної форми.pdfрекомендації для студентів заочної форми навчання147.6 kBAdobe PDFView/Open
Контрольна робота для студентів заочної форми навчання_ Семестр 3.pdfКонтрольна робота_семестр 3471.01 kBAdobe PDFView/Open
Контрольна робота для студентів заочної форми навчання_семестр4.pdfКонтрольна робота_семестр 4329.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.