Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47689
Title: Навчально-методичний комплекс "Методика викладання іноземних мов" (4,5 курс денна та заочна форми навчання)
Other Titles: The initial-methodical complex "Methodology for the Victory of the Earth Moves" (4,5 course of the day and correspondence education)
Учебно-методический комплекс "Методика преподавания иностранных языков" (4,5 курс дневная и заочная формы обучения)
Authors: Рудіна, Марина Володимирівна
Rudina, Maryna
Рудина, Марина Владимировна
Keywords: методика
іноземна мова
methods
foreign language
методика
иностранный язык
Issue Date: 22-Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Зазначена навчальна дисципліна є важливим теоретичним та практичним компонентом сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі філології. Метою викладання дисципліни «Методика викладання іноземних мов» є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій сучасної іншомовної освіти, оволодіння студентами цілями, змістом, методами і засобами навчання, а також способами учіння і виховання на матеріалі іноземних мов.
This discipline is an important theoretical and practical component of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of philology. The purpose of teaching the discipline "Methods of teaching foreign languages" is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of modern foreign language education, students mastering the goals, content, methods and means of teaching, as well as ways of learning and educating on foreign languages.
Указанная учебная дисциплина является важным теоретическим и практическим компонентом совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области филологии. Целью преподавания дисциплины «Методика преподавания иностранных языков» является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий современной иноязычного образования, овладение студентами целями, содержанием, методами и средствами обучения, а также способами учения и воспитания на материале иностранных языков.
Description: Спеціальність 035 "Філологія". НМК містить робочу програму, рекомендації для самостійної роботи студентів, в тому числі заочної форми навчання, зразки поточного тесту, модульної контрольної роботи, екзаменаційного білету.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47689
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.