Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47663
Title: Avenga's private network corporate database notification system
Other Titles: Система сповіщень корпоративної бази даних приватної мережі компанії Avenga
Authors: Vardanian, Lova Robertovych
Варданян, Льова Робертович
Keywords: avenga
google calendar api
notification system
anypoint
авенга
api календаря google
система сповіщення
будь-яка точка
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: Investigation Google Calendar API and modern approaches for data integration system with corporative data bases or any other services. To develop a flexible and powerful notification tool using Google Calendar API to make corporative development in Avenga team up to date. Develop effective notification system for local use of Avenga team using modern and repayable approach of data migration process. One of the main tasks during development is keep of data secure during migration forces and have an ability to restring any outer connection and be able to scale a performance. To suggest modern and effective approach to implement a notification system with automation system according analyzing of all existed services and approaches. Also, to provide the productive and flexible way to inform colleagues about any events inside local organization using modern technologies, which have already been studied, and new ones to ensure maximum level of security and performants. Can be implemented for any private organization or some third party’s organization in secure way. Different components can be embedded into implementation or can be hosted in other servers. With today’s increase of APIs, our notification system tends to be more productive and flexible. The notification system was designed in such way that it’s possible to get any information through Anypoint Platform using performance section or get remote controlling of this systems as well. Also, security layers were designed in such way that more than one subsystem needs to be violated to compromise the integrity of the system and the information it holds.
Дослідження Google Calendar API та сучасні підходи до системи інтеграції даних з корпоративними базами даних або будь-якими іншими послугами. Розробити гнучкий та потужний інструмент сповіщень за допомогою API Календаря Google, щоб зробити корпоративну розробку в команді Avenga актуальною. Розробити ефективну систему повідомлень для місцевого використання команди Avenga, використовуючи сучасний та поворотний підхід до процесу міграції даних. Одним з основних завдань під час розробки є захист даних під час міграційних сил, а також здатність утримувати будь-яке зовнішнє з'єднання та мати можливість масштабувати продуктивність. Запропонувати сучасний та ефективний підхід до впровадження системи повідомлень із системою автоматизації на основі аналізу всіх існуючих служб та підходів. Крім того, забезпечити продуктивний та гнучкий спосіб інформування колег про будь-які події в місцевій організації із застосуванням сучасних технологій, які вже вивчені, та нових для забезпечення максимального рівня безпеки та ефективності. Може бути реалізовано для будь-якої приватної організації чи організації третьої сторони безпечним способом. Різні компоненти можуть бути вбудовані в реалізацію або розміщені на інших серверах. По мірі збільшення кількості API, наша система сповіщень, як правило, стає більш продуктивною та гнучкою. Система сповіщень була розроблена таким чином, що можна отримати будь-яку інформацію через Anypoint Platform за допомогою розділу продуктивності або також отримати віддалене управління цими системами. Крім того, рівні безпеки були розроблені таким чином, що для порушення цілісності системи та інформації, яку вона має, потрібно порушувати більше однієї підсистеми.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Іскренко Юрій Юрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47663
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_123_2020_Варданян.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.