Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45921
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Страхування перевезень»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Страхование перевозок»
Educational and methodical complex of the discipline "Transportation Insurance"
Authors: Суворова, Наталія Олександрівна
Суворова, Наталья Александровна
Suvorova, Natalia
Keywords: страхування
перевезень
аналіз
операція
страхование
перевозки
анализ
операция
insurance
transportation
analysis
operation
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь у сфері страхових взаємовідносин, що сприятиме об’єктивній оцінці економічних процесів, розумінню суті, місця та значення страхування перевезень для успішного управління цими процесами. Метою викладення дисципліни є вивчення порядку та правил обов’язкового страхування перевезень на підприємствах різних форм власності; формування фінансово-аналітичного підходу майбутнього фахівця з транспортних технологій до управлінських рішень щодо застосування окремих видів страхування перевезень на конкретних прикладах.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений в сфере страховых отношений, что будет способствовать объективной оценке экономических процессов, пониманию сути, места и значения страхования перевозок для успешного управления этими процессами. Целью изложения дисциплины является изучение порядка и правил обязательного страхования перевозок на предприятиях различных форм собственности; формирование финансово-аналитического подхода будущего специалиста по транспортным технологиям в управленческих решений по применению отдельных видов страхования перевозок на конкретных примерах.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills in the field of insurance relations, which will contribute to an objective assessment of economic processes, understanding the nature, place and importance of transportation insurance for successful management of these processes. The purpose of teaching the discipline is to study the procedure and rules of compulsory transportation insurance at enterprises of various forms of ownership; formation of financial and analytical approach of the future specialist in transport technologies to management decisions on the application of certain types of transportation insurance on specific examples.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106, від 13.07.2017р. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45921
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_СП_2017.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Страхування перевезень»386.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.