Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45904
Title: Світові моделі університетської освіти в системі дистанційного навчання
Other Titles: World models of higher education in the system of distance learning
Authors: Лузік, Ельвіра Василівна
Luzik, Elvira
Демченко, Наталія Іванівна
Demchenko, Nataliia
Проскурка, Наталія Миколаївна
Proskurka, Nataliia
Keywords: міжнародний досвід
моделі дистанційної освіти
навчання
освіта
освітні технології
distance learning models
education
educational technologies
international experience
learning
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лузік Е.В., Демченко Н.І., Проскурка Н.М. Світові моделі університетської освіти в системі дистанційного навчання / Е.В. Лузік, Н.І. Демченко, Н.М. Проскурка // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2020. – Вип. 2(17). – С. 41-47
Abstract: В статті проводиться аналіз світових моделей університетської освіти в системі дистанційного навчання. На основі теоретичного аналізу дослідження електронних ресурсів провідних університетів світу, що використовують дистанційну форму навчання було виявлено, що в останні десятиріччя світова університетська спільнота активно розробляли та впроваджували дистанційні технології навчання. Процес порівняння та аналізу світового досвіду подолання глобальної кризи, дає розуміння можливості швидкого реагування та створення стратегій реальних дій як окремих університетів, так і світової університетської системи освіти в цілому. Спираючись на міжнародний досвід, досліджені моделі дистанційного навчання наводять на роздуми про можливості створення об’єднаних освітніх програм розроблених науковцями провідних вітчизняних університетів. Оскільки в Україні дистанційна освіта або її елементи запроваджуються в основному в університетському середовищі. Зокрема, встановлено, що на тлі глобалізаційних світових процесів відбувається зростання конкуренції на ринку дистанційних освітніх послуг, що обумовлює необхідність реформування вітчизняної системи вищої освіти, стимулювання університетів активно використовувати методики навчання, засновані на застосуванні інформаційно комунікаційних технологій, які дозволять закладам освіти підвищити якість дистанційного і традиційного навчання. В статті доведено, що лідери світової дистанційної освіти активно використовують електронне навчання, засноване на комп'ютерних освітніх середовищах, доступних через глобальну мережу Інтернет. Розглянутий досвід особливостей використання дистанційного навчання надає можливість зрозуміти глобальні процеси, які відбуваються на різних рівнях світової освіти. Отже, вивчення світового досвіду розвитку і застосування дистанційного освіти у вищій школі дозволить удосконалити моделі дистанційного навчання, що застосовуються вітчизняними університетами. Подальше вивчення даного досвіду буде сприяти успішному розвитку дистанційної університетської освіти в Україні.
The article analyzes the world models of higher education in the system of distance learning. After the theoretical analysis of the study of online resources offered by world's leading universities using distance learning, it has been revealed that the global university community has been actively developing and implementing the technologies of distance learning recently. The comparison and the analysis of the world experience of overcoming the global crisis give the understanding of the possibility of quick response and the creation of strategies for real actions of individual universities as well as the global higher education system as a whole. Taking into account the international experience, the examined models of distance learning suggest the possibility of creating the unified curricula developed by educators from the leading Ukrainian universities. The reason is that distance learning in Ukraine or the elements of distance learning are introduced mainly in the university environment. It has been determined that the globalization processes contribute to the increase in competition in the market of distance learning service. This leads to the need to reform the higher education system of Ukraine and encourage universities to use the teaching methods based on information and communication technologies that allow improving distance and traditional learning. The article proves that the leaders of global distance learning are actively using e-learning in computer-based learning environments available due to the Internet. The analysis of the experience of using distance learning gives the opportunity to understand the global processes occurring at various levels of global education. Thus, the study of the world experience of developing and applying distance learning in higher education will improve the models of distance learning used by Ukrainian universities. The further study of this experience will contribute to the successful development of distance higher education in Ukraine.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45904
ISSN: 2411-264X
DOI: 10.18372/2411-264X.2(17).15022
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лузік Е.В., Демченко Н.І., Проскурка Н.М..pdfстаття599.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.