Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45456
Title: Маркетинг територій – інструмент формування іміджу регіону
Other Titles: Маркетинг территорий - инструмент формирования имиджа региона
Territorial marketing - image registration formation tool
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Рубан, Ірина Володимирівна
Ruban, Iryna
Keywords: імідж територій
територіальний маркетинг
економічний розвиток
комунікаційні елементи
имидж территорий
территориальный маркетинг
экономическое развитие
коммуникационные элементы
image of territories
territorial marketing
economic development
communication elements
Issue Date: 2017
Publisher: Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Citation: Шевченко А.В., Рубан І.В. Маркетинг територій – інструмент формування іміджу регіону / Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць // Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки. - К., 2017. - Вип. № 10 (197) - с. 107- 111
Abstract: У статті висвітлено питання іміджу територій та проблема розширення можливостей регіону в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Розглянуто функції, які виконує імідж територіальної одиниці, визначено основні комунікаційні елементи та найбільш ефективні з них для формування іміджу певної території.
В статье освещены вопросы имиджа территорий и проблема расширения возможностей региона в сфере внешнеэкономической деятельности. Рассмотрены функции, которые выполняет имидж территориальной единицы, определены основные коммуникационные элементы и наиболее эффективные из них для формирования имиджа определенной территории.
The article deals with the issue of the image of territories and the problem of expanding the region's capabilities in the field of foreign economic activity. The functions that perform the image of the territorial unit are considered, the main communication elements and the most effective ones are defined for forming the image of a certain territory.
Description: Маркетинг територій являє собою ідею та філософію розвитку території, яка може задовольнити потреби та очікування цільових ринків. Тобто маркетинг територій визначає, які ресурси є в розпорядженні регіонів-конкурентів, і пошук способів розподілу та позиціонування свого регіону таким чином, щоб виділятися у свідомості цільової аудиторії. Наразі маркетинг територій стає реальним і надзвичайно важливим елементом для формування іміджу. Відбувається це у зв'язку з швидкими темпами розвитку значення інформації для забезпечення конкурентних переваг. Імідж території, її репутація у вітчизняних і зарубіжних суспільно-політичних і ділових колах стають ключовими чинниками в просуванні загальнодержавних, регіональних, зовнішньоекономічних і політичних проектів. Тому підтримка і розвиток маркетингу територій є актуальнм питанням сьогодення, для формування позитивного ставлення.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45456
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
frvu_2017_10_21.pdf89.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.