Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45389
Title: Особливості організації навчального процесу студентів з функціональними обмеженнями у закладах вищої освіти
Authors: Мандзюк, Аліна Анатоліївна
Keywords: дипломна робота
інтеграція молоді
освітнє середовище
функціональні обмеження
соціальні групи
дипломная работа
интеграция молодежи
образовательная среда
функциональные ограничения
социальные группы
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дослідження полягає у аналізі теоретичних джерел де автор розглядає соціально - психологічну характеристику молоді з особливими потребами, висвітлює світовий досвід організації та впровадження інтегрованого навчання, характеризує правові основи інтегрованого навчання в Україні. Дослідниця аналізує різні підходи до визначення процесу соціальної інтеграції молоді з особливими потребами. На основі проведеного емпіричного дослідження пропонує модель соціально-педагогічного інтегрування молоді з функціональними обмеженнями у сучасне середовище. Запропоновані практичні рекомендації можуть бути використані фахівцями у роботі з молоддю в закладах вищої освіти.
Цель исследования заключается в анализе теоретических источников где автор рассматривает социально - психологическую характеристику молодежи с особыми потребностями, освещает мировой опыт организации и внедрения интегрированного обучения, характеризует правовые основы интегрированного обучения в Украине. Исследовательница анализирует различные подходы к определению процесса социальной интеграции молодежи с особыми потребностями. На основе проведенного эмпирического исследования предлагает модель социально-педагогического интегрирования молодежи с функциональными ограничениями в современную среду. Предложены практические рекомендации могут быть использованы специалистами в работе с молодежью в учреждениях высшего образования.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускниці освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. філос. н., Санжаровець Валентина Миколаївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45389
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231_Мандзюк.pdf725.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.