Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45384
Title: Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії з дітьми з особливими потребами
Authors: Крокос, Владислава Сергіївна
Keywords: дипломна робота
толерантність
особливі потреби
умови підготовки майбутніх соціальних працівників
дипломная работа
толерантность
особенные потребности
условия подготовки будущих социальных работников
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі виділено сучасні етапи розвитку освіти в Україні. Визначено концептуальні, структурно-організаційні засади, орієнтація на духовне вдосконалення особистості, розвиток її індивідуальності. З огляду на це актуалізується важливість гуманізації навчально-виховного процесу у вищій школі, формування у майбутнього соціального працівника толерантного ставлення до дітей з особливими потребами, поваги до них. У дослідженні вперше розглядаються і визначені педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії з дітьми з особливими потребами. Результати, отримані автором у ході теоретичного та експериментального дослідження, мають наукову цінність і можуть бути використані викладачами вищих навчальних закладів у роботі.
В дипломной работе выделены современные этапы развития образования в Украине. Определены концептуальные, структурно-организационные принципы, ориентация на духовное совершенствование личности, развитие ее индивидуальности. Учитывая это, актуализируется важность гуманизации учебно-воспитательного процесса в высшей школе, формирование у будущего социального работника толерантного отношения к детям с особенными потребностями, уважения к ним. В исследовании впервые рассматриваются и определены педагогические условия подготовки будущих социальных работников к толерантному взаимодействию с детьми с особенными потребностями. Результаты, полученные автором в ходе теоретического и экспериментального исследования, имеют научную ценность и могут быть использованы преподавателями высших учебных заведений в работе.
Description: Робота публікується згідно з наказом ректора «Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ» № 580/од. 29.12.2020 р. Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к.пед.наук, доцент Петренко Тетяна Вячеславівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45384
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231_Крокос.pdf698.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.