Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45326
Title: Казкотерапія як метод соціально-психологічної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку (ЗПР)
Authors: Петренко, Галина Володимирівна
Keywords: дипломна робота
казкотерапія
соціально-психологічна робота
затримка психічного розвитку
особистісний розвиток
дипломная работа
сказкотерапия
социально-психологическая работа
задержка психического развития
личностное развитие
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дослідження полягає у визначенні впливу методу казкотерапії на ефективність соціально-психологічної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку на прикладі українських народних казок. В роботі розглядаються види казок та способи їх використання, визначаються розвиваючи і терапевтичні можливості казкотерапії з дітьми із ЗПР, акцентується увага на психотерапевтичному потенціалі українських народних казок. На основі аналізу результатів впливу занять «Українські народні казки» на дітей із затримкою психічного розвитку надаються рекомендації соціальним працівникам, педагогам щодо використання казкотерапії як методу роботи з даною категорією дітей, визначається специфіка спілкуванні з дітьми з різними особливостями (агресивність, гіперактивність тощо). Дані, отримані у ході теоретичного та експериментального дослідження, можуть бути використані соціальними працівниками, психологами, педагогами, батьками для розвитку творчого потенціалу дітей із затримкою психічного розвитку.
Цель исследования заключается в определении влияния метода сказкотерапии на эффективность социально-психологической работы с детьми с задержкой психического развития на примере украинских народных сказок. В работе рассматриваются виды сказок и способы их использования, определяются развивающие и терапевтические возможности сказкотерапии с детьми с ЗПР, акцентируется внимание на психотерапевтическом потенциале украинских народных сказок. На основе анализа результатов воздействия занятий «Украинские народные сказки» на детей с задержкой психического развития даются рекомендации социальным работникам, педагогам по использованию сказкотерапии как метода работы с данной категорией детей, определяется специфика общения с детьми с различными особенностями (агрессивность, гиперактивность и т.д.). Данные, полученные в ходе теоретического и экспериментального исследования, могут быть использованы социальными работниками, психологами, педагогами, родителями для развития творческого потенциала детей с задержкой психического развития.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. психол. н., доцент Радченко Марина Ігорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45326
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231з_Петренко.pdf961.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.