Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45244
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Апаратні платформи обчислень"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Аппаратные платформы вычислений"
Educational and methodical complex of the discipline "Hardware computing platforms"
Authors: Козаревич, Вікторія Олександрівна
Бурцева, Наталія Вікторівна
Козаревич, Виктория Александровна
Kozarevych, Viktoriia
Бурцева, Наталья Викторовна
Burtseva, Nataliia
Keywords: робоча програма
мікропроцесорна техніка
алгоритми
мікроконтролери
програмування
аналіз
синтез
моделювання
work program
microprocessor technology
algorithms
microcontrollers
programming
analysis
synthesis
modeling
Issue Date: 11-Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують системотехнічний профіль фахівця в області електронних пристроїв та систем. Основною метою дисципліни “Апаратні платформи обчислень” є вивчення сучасного рівня розвитку мікропроцесорної техніки, основних концепцій проектування електронних пристроїв, ознайомлення зі схемотехнічною базою та мовами програмування мікропроцесорів, які широко використовуються для створення електронних приладів, пристроїв та систем. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: придбання теоретичних знань по основах побудови електронних пристроїв та систем на базі мікропроцесорів; вивчення архітектури мікропроцесорів, на базі яких проектуються електронні пристрої та системи; дослідження алгоритмів функціонування сучасних мікропроцесорних пристроїв; одержання практичних навичок при розробці мікропроцесорних пристроїв та систем.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формируют системотехнический профиль специалиста в области электронных устройств и систем. Основной целью дисциплины "Аппаратные платформы вычислений" является изучение современного уровня развития микропроцессорной техники, основных концепций проектирования электронных устройств, ознакомления с схемотехнические базой и языках программирования микропроцессоров, которые широко используются для создания электронных приборов, устройств и систем. Задачами изучения учебной дисциплины являются: - приобретение теоретических знаний по основам построения электронных устройств и систем на базе микропроцессоров; изучение архитектуры микропроцессоров, на базе которых проектируются электронные устройства и системы; исследование алгоритмов функционирования современных микропроцессорных устройств; получение практических навыков при разработке микропроцессорных устройств и систем.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the system profile of a specialist in the field of electronic devices and systems. The main purpose of the discipline "Hardware Computing Platforms" is to study the current level of development of microprocessor technology, basic concepts of electronic device design, familiarity with the circuitry and programming languages ​​of microprocessors, which are widely used to create electronic devices, devices and systems. The objectives of the study discipline are: acquisition of theoretical knowledge on the basics of building electronic devices and systems based on microprocessors; study of the architecture of microprocessors, on the basis of which electronic devices and systems are designed; research of algorithms of functioning of modern microprocessor devices; gaining practical skills in the development of microprocessor devices and systems.
Description: Робоча програма спеціальності 171 "Електроніка", освітня програма "Електронні системи"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45244
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_18_Апаратнi_платформи_обчислень.pdfРобоча програма1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.