Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44797
Title: Регіональні особливості гастрономічного туризму в Україні
Authors: Цьома, Тетяна Сергіївна
Keywords: дипломна робота
туризм
гастрономічний туризм
кулінарний туризм
регіональні особливості
Україна
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Цьома Т.С. Регіональні особливості гастрономічного туризму в Україні. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 73 с.
Abstract: Мета роботи - дослiдження сучасного стану та виявлення тенденцій розвитку ринку послуг гастрономічного туризму України і в особливості дослідження регіонального розвитку гастрономічного туризму в Україні. Об’єктом магiстерської роботи є «Гастрономічний туризм». Предметом є «Регіональний розвиток гастрономічного туризму в Україні». Методи дослідження. Для розв’язання визначених в роботі завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження, а саме: базовим методом дослідження був обраний системно-структурний аналіз, який дозволяє, на підставі аналізу функціонування елементів системи - суб'єктів ринкової діяльності, структурувати ринок туристичних послуг, виявити міжкомпонентні, територіальні та організаційно-управлінські взаємозв'язки, їх характер, види, форми; також використовувався дедуктивний принцип, який передбачає створення взаємопов'язаної системи методів, яка ґрунтується на відповідності частковим об'єктам дослідження, що є компонентами туристичного ринку, найефективніших методів дослідження їх структур; наскрізний компонентний просторово-часовий аналіз емпіричного матеріалу і його подальший синтез з урахуванням дії світогосподарських законів і закономірностей. Дані методи знайшли застосування практично у кожному розділі роботи; графічні методи – для наочного зображення статистичного матеріалу, візуалізації теоретичних та практичних положень; Інформаційними джерелами при написанні роботи були офіційні сайти статистики , наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували питання щодо гастрономічного туризму, також матеріали періодичних видань, статистичні дані, інформаційні ресурси мережі Інтернет. Наукова новизна роботи полягає в теоретичному узагальнені поняття «гастрономічний туризм», в аналізі його класифікації та структуризації, також у визначенні особливостей регіонального розвитку гастрономічного туризму України, в аналізі основних натуральних та вартісних показників туристичного ринку України, було визначено основні проблеми та перспективи розвитку гастрономічного туризму України як окремого виду та в складі інших видів туризму.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д. геогр.н., професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Дудник Іван Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44797
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_Цьома Т.С.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.