Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44794
Title: Цифрові комунікації архівних установ України
Other Titles: Digital Communications of Ukraine Archival Institutions
Authors: Божук, Людмила Володимирівна
Тюрменко, Ірина Іванівна
Смольніков, Юрій Борисович
Bozhuk, Ludmyla
Tiurmenko, Iryna
Smolnikov, Yurii
Keywords: archival system of Ukraine
digital communications
communication tools
digital communication strategies
архіви України
цифрові комунікації
стратегії цифрових комунікацій
Issue Date: 2020
Publisher: Ceur workshop рroceedings
Citation: Tiurmenko I., Bozhuk L., Smolnikov Y. (eds). Digital Communications of Ukraine Archival Institutions // Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks (COAPSN 2020). CEUR Workshop Proceedings. Vol 2616 (2020). рр. 296-307.
Abstract: У статті аналізуються трансформації, які торкнулися архівної сфери в умовах становлення та розвитку цифрового суспільства. Архіви є тими установами соціальної пам’яті, які не лише зберігають комплекси джерел з історії розвитку країн, націй, громад, а й передають від покоління до покоління інформаційний скарб, яким є знання, свідчення, докази. В умовах цифрового стрибка удосконалюються формати зберігання, матеріальні носії та, відповідно, канали передачі інформації. Однак незмінними залишаються функції архівних установ, одна з яких – бути надійним джерелом інформації, що є особливо актуальним для відкритого суспільства, де панують різні підходи і точки зору на ті, чи інші події, факти, явища. Тому саме цифрові комунікації архівних установ набувають особливого значення з огляду на можливість швидкого поширення актуальної інформації та обміну думками. Цифрові технології – перш за все включають розгалужену мережу каналів та способів передачі даних, складовою яких є інструменти. У публікації розглядаються саме ті інструменти цифрових комунікацій, які відповідають сфері діяльності, ресурсній базі та місії архівних установ. Визначено, що цифрові комунікації досить активно запроваджуються архівними установами України для обміну інформацією в онлайн середовищі, для залучення громадськості до інформаційних продуктів та наданню відповідних послуг. Зокрема, у статті аналізується використання архівними установами таких інструментів як блоги, соціальні мережі, пошукові системи, сайти, теги, які спрямовані на розвиток клієнтоорієнтованих та іміджевих технологій. Особлива увага приділяється організації повнотекстного онлайн доступу до документної інформації, проєктній діяльності та налагодженню партнерства, які є вагомим інструментом впровадження політики цифровізації для реалізації стратегії цифрових комунікацій.
The article analyzes the transformations that affected the archival sphere in the conditions of formation and development of a digital society. Archives are those institutions of social memory that not only preserve various sources on the history of countries, nations, communities, but also pass from generation to generation the information treasure, which is knowledge, evidence, and proof. In the conditions of the digital leap, storage formats, material carriers and, accordingly, information transmission channels are being improved. However, the functions of archival institutions remain unchanged, one of which is to be a reliable source of information, which is especially relevant for an open society, where different approaches and points of view on certain events, facts, and phenomena reign. Therefore, it is the digital communications of archival institutions that are of particular importance given the possibility of rapid dissemination of relevant information and exchange of views. Digital technologies primarily include a diversified network of channels and methods of data transmission, which are part of the tools. The publication examines precisely those digital communication tools that correspond to the field of activity, resource base and mission of archival institutions. It has been established that digital communication is quite actively being introduced by archival institutions of Ukraine to exchange information on the Internet, attract the public to information products and provide related services. In particular, the article analyzes the use by archival institutions of such tools as blogs, social networks, search engines, websites, tags, which are aimed at the development of customeroriented and image technologies. Particular attention is paid to the organization of full-text online access to documentary information, project activities and partnerships, which are an important tool for implementing a digitization policy to realize a digital communications strategy.
URI: http://ceur-ws.org/Vol-2616/paper25.pdf
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44794
ISSN: 16130073
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
paper25.pdf491.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.