Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44792
Title: Готельне господарство Іспанії: досвід для України
Authors: Черкасова, Дарія Вікторівна
Keywords: дипломна робота
туризм
готельне господарство
готельна індустрія
Іспанія
Україна
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Черкасова Д.В. Готельне господарство Іспанії: досвід для України. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 94с.
Abstract: Об’єкт дослідження – система готельного господарства Іспанії, як елемент туристичної сфери. Предмет дослідження – структурно-динамічні особливості системи готельного господарства в Іспанії. Метою даної роботи є виявлення структурно-динамічних параметрів готе-льного господарства в Іспанії для визначення проблем та перспектив його розвитку. Методи дослідження. Для розв’язання визначених в роботі завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження, а саме: історичний метод для дослідження еволюції готельного господарства та ролі в туризмі; узагальнення – для розробки методологічного базису сегментації споживачів і виробників туристичного продукту; системного аналізу – для визначення впливу факторів зовнішні і особисто-мотиваційні на формування умов для розвитку готельного господарства у туризмі; морфологічний аналіз – реалізований під час розроблення загальноекономічної і корпоративної систем маркетингу співпраці та опису сутнісних характеристик їх складових. Методи маркетингових досліджень (кабінетні та польові) знайшли застосування практично у кожному розділі роботи; графічні методи – для наочного зображення статистичного матеріалу, візуалізації теоретичних та практичних положень; Інформаційними джерелами при написанні роботи були законодавчі акти з питань готельного господарства та розміщення, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували дане питання, матеріали періодичних видань, статистичні дані, інформаційні ресурси мережі Інтернет. Наукова новизна роботи полягає в теоретичному узагальнені понять «система готельного господарства», «фактори розвитку готельного госпо-дарства», «територіальна організація готельного господарства», «передумови розвитку готель¬ного господарства», визначено особливості організації готельного господарства Іспанії, визначено вплив пандемії COVID-19 на завантаженість та пристосова¬ність готелів до різких змін, визначено основні тенденції розвитку готельного господарства, визначені проблеми розвитку готельного господарства, визна¬чені перспективні напрями розвитку готельного господарства, розробка туру з відвідуванням різних тупів підприємств готельного господарства. Результати роботи можуть бути використані в діяльності готельного господарства туристичних підприємств України. Теоретичні положення роботи можуть бути використані при розробці курсів «Готельне господарство», «Міжнародний туристичний бізнес», «Туроперейтинг», «Актуальні проблеми національного ринку туристичних послуг».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д. геогр.н., професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Дудник Іван Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44792
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ 2020 242 Черкасова Д.В..pdf4.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.