Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44696
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Академічні навички професійного навчання»
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "Academic skills of professional training"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Академические навыки профессионального обучения»
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Гуріна, Ганна Сергіївна
Gurina, Ganna
Гурина, Анна Сергеевна
Григорак, Марія Юрієвна
Grugorak, Maria
Григорак, Мария Юриевна
Keywords: роль менеджменту в системі знань
місце менеджменту в системі знань
обов’язки студентів
профіль спеціальності
права студентів
методика навчання в університеті
Issue Date: 2020
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Академічні навички професійного навчання» є теоретичною та прикладною основою сукупності знань та вмінь, що формують управлінський профіль фахівця в області менеджменту організації, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств та логістики і спрямована на вивчення основ формування концептуальної моделі фахівця з менеджменту та його ролі в управлінні підприємством, організацією, фірмою, а також системи загальних та професійних компетенцій. Змістовно програма спрямована на здобуття студентами знань у галузі 07 «Управління та адміністрування» і формування компетентностей. The discipline "Academic skills of vocational training" is a theoretical and applied basis of knowledge and skills that form the management profile of a specialist in the field of organizational management, management of foreign economic activity of enterprises and logistics and aims to study the basics of forming a conceptual model of management enterprise, organization, firm, as well as systems of general and professional competencies. The content of the program is aimed at students gaining knowledge in the field of 07 "Management and Administration" and the formation of competencies. Учебная дисциплина «Академические навыки профессионального обучения» является теоретической и прикладной основой совокупности знаний и умений, формируют управленческий профиль специалиста в области менеджмента организации, менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятий и логистики и направлена ​​на изучение основ формирования концептуальной модели специалиста по менеджменту и его роли в управлении предприятием, организацией, фирмой, а также системы общих и профессиональных компетенций. Содержательно программа направлена ​​на получение студентами знаний в области 07 «Управление и администрирование» и формирования компетенций.
Description: 073 «Менеджмент»  
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44696
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРЕЗЕНТАЦIЯ АНПН УКР.pdfПрезентація з дисципліни «Академічні навички професійного навчання»613.5 kBAdobe PDFView/Open
Силабус АНПМ укр готово.pdfСилабус з дисципліни «Академічні навички професійного навчання»429.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.