Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44523
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Управління конфліктами в сфері освіти, базові навички медіації»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Conflict management in education, basic skills of mediation"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Управления конфликтами в сфере образования, базовые навыки медиации"
Authors: Хоменко-Семенова, Леся Олексіївна
Khomenko-Semenova, Lesia
Хоменко-Семенова, Леся Алексеевна
Keywords: конфлікт
управління конфліктами
медіація
conflict
conflict management
mediation
конфликт
управление конфликтами
медиация
Issue Date: Oct-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі педагогіки. Метою викладання дисципліни є формування системи знань про природу конфліктів, набуття практичних навичок у їх розв’язанні, вироблення вмінь прогнозувати і контролювати конфліктні ситуації в освітньому середовищі, адекватно сприймати конфлікт і ефективно його вирішувати, а також оволодіння базовими навичками медіаторів у міжособистісних і групових конфліктах.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of pedagogy. The purpose of teaching the discipline is to form a system of knowledge about the nature of conflicts, acquiring practical skills in resolving them, developing skills to predict and control conflict situations in the educational environment, adequately perceive conflict and resolve it effectively, and master the basic skills of mediators in interpersonal and group conflicts.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, которые формируют профиль специалиста в отрасли педагогики. Целью преподавания дисциплины является формирование системы знаний о природе конфликтов, приобретения практических навыков в их решении, выработки умений прогнозировать и контролировать конфликтные ситуации в образовательной среде, адекватно воспринимать конфликт и эффективно его решать, а также овладение базовыми навыками медиаторов в межличностных и групповых конфликтах.
Description: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Управління конфліктами в сфері освіти, базові навички медіації» для спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійна програма «Інноваційні педагогічні технології у закладах вищої технічної освіти»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44523
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_УКСОМ_РПН.pdfРобоча навчальна програма595.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.