Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44513
Title: Декарбонізація та енергетична ефективність аеропортів - складові сталого розвитку муніципалітетів
Other Titles: Декабонизация и энергетическая эффективность аэропортов - составляющая устойчивого развития муниципалитетов
Decarbonisation and energy efficiency of airports are components of sustainable development of municipalities
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Стрелкова Галина Георгіївна
Стрелкова Галина Георгиевна
Strelkova Galyna
Keywords: аеропорт
містобудування
місто
декарбонізація діяльності
муніципалітет
енергетична ефективність діяльності
інституційне середовище
енергетичний менеджмент
інвестиційні проекти
аэропорт
градостроительство
город
декарбонизация деятельности
муниципалитет
энергетическая эффективность деятельности
институционная среда
энергетический менеджмент
инвестиционные проекты
airport
urban planning
city
decarbonization of activities
municipality
energy efficiency
institutional environment
energy management
Investment projects
Issue Date: 15-Oct-2020
Publisher: Одеська державна академія будівництва та архітектури
Citation: Агєєва Г. М. Декарбонізація та енергетична ефективність аеропортів - складові сталого розвитку муніципалітетів / Г. М. Агєєва, Г. С. Стрелкова //. Енергоефективне місто. ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція, 15-16 жовтня 2020 р., м.Одеса. - Одеса: ОДАБА, 2020. - С.8-12.
Abstract: Реалізація цілей сталого розвитку населених пунктів до 2030 року передбачає диверсифікацію постачання первинних енергетичних ресурсів, перехід на відновлювальні джерела енергії, зниження негативних впливів на довкілля. Для їх досягнення на рівні муніципалітетів впроваджуються системи енергетичного менеджменту (СЕМ), формуються громадські інституції, реалізуються інвестиційні проекти, поширюються світові практики. Відносно населених пунктів аеропорти розглядаються як складові зовнішніх транспортних систем локального, регіонального та світового рівнів, які, у свою чергу, є джерелами стабільно агресивних впливів на прилеглі території, міські ландшафти та ін., зокрема, викидів вуглецю (СО2). З економічної точки зору аеропорти є важливими двигунами економічного зростання регіонів та зайнятості населення; опорними точками глобальних виробничих систем та потужними вузлами розвитку локального бізнесу, пов’язаного з усіма видами діяльності, включаючи авіаційну та неавіаційну складові. Разом з тим, вплив таких формувань на розташовані поруч муніципалітети крім економічних переваг несе посилення навантаження на навколишнє середовище. Метою роботи є визначення інституціонального середовища для декарбонізації та підвищення енергетичної ефективності аеропортів у сучасних умовах як складової сталого розвитку прилеглих до них муніципалітетів.
Description: 1. Іншеков Є. М., Стрелкова Г. Г., Дробаха О. С. Інституціональні аспекти підвищення енергоефективності об'єктів муніципальної сфери в контексті сталого розвитку. Реконструкція житла. 2010. Вип. 12. С.128-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recj_2010_12_16 (дата звернення: 05.08.2020). 2. Strelkova G, Agieieva G. System approach towards enhancement of airports’ energy efficiency. Transport engineering and management: Proceedings of the 17th Conference for Junior Researchers «Science – Future of Lithuania», 8 May 2014, Vilnius, Lithuania. Vilnius, 2014. Р.85-89. URL: http://jmk.transportas.old.vgtu.lt/index.php/conference/2014/paper/view/401.html (дата звернення: 05.08.2020). 3. Стрелкова Г. Г., Агєєва Г. М. Енергетична ефективність аеропортів у рамках концепції «місто – аеропорт». Енергоефективність в будівництві та архітектурі. 2014. Вип. 6. С.288-294. URL: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/949 (дата звернення: 05.08.2020). 4. Агєєва Г. М. Декарбонізація діяльності аеропортів. Проблеми розвитку міського середовища. 2019. Вип.1. С.16-32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2019_1_4 (дата звернення: 05.08.2020). 5. Павелко В. Ю. Розвиток неавіаційної діяльності аеропортів України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип.17. С.397-399. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/84.pdf (дата звернення: 05.08.2020). 6. Strelkova G. G., Agieieva G. M. Analysis of implementing the ISO 50001:2011 standard in aviation segment of transport economy sector. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2014. №799. С.122-128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2014_799_21 (дата звернення: 05.08.2020). 7. Онищук Г. I., Агєєва Г. М., Лантух Н. М. Аналіз результатів реалізації проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва. Реконструкція житла. 2004. Вип.5. С.148-157. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recj_2004_5_25 (дата звернення: 05.08.2020).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44513
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри архітектури та просторового планування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-Агєєва-Стрелкова-заміна.pdfтези доповіді220.77 kBAdobe PDFView/Open
AG-SG-1-3-8-12.pdfтези127.63 kBAdobe PDFView/Open
AG-SG-8-12.pdfтези80.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.