Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44255
Title: Логістичне управління основними засобами на транспортних підприємствах
Other Titles: Logistic management of fixed assets at transport companies
Authors: Ареф'єва, О.В.
Кравчук, Н.М.
Івашута, М.Ю.
Keywords: транспортне підприємство
логістичні концепці
амортизаційна політика
основні засоби
потік
перевізний процес
транспортное предприятие
логистические концепции
амортизационная политика
основные средства
поток
процесс транспортировки
transport enterprise
logistic concepts
depreciation policy
fixed assets
flow
transport process
Issue Date: 2018
Publisher: Держава та регіони
Citation: Ареф'єва О.В. Логістичне управління основними засобами на транспортних підприємствах / Ареф'єва О.В., Кравчук Н.М., Івашута М.Ю. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво: наук.-вироб. журн. - 2018. - № 5 (104). - С. 55-61.
Abstract: У статті запропоновано методичні положення щодо забезпечення ефективності застосування логістичних концепцій під час управління основними засобами на транспортних підприємствах. Принципи логістичного підходу вимагають інтеграції матеріально-технічного забезпечення, виробництва, транспортування, збуту і передачі інформації про пересування вантажів чи пасажирів у єдину систему, що повинно підвищити ефективність підприємства. Застосування логістичних принципів під час розроблення амортизаційної політики дасть змогу мінімізувати втрати фінансових ресурсів та прискорить накопичення інвестиційного фонду для оновлення основних засобів підприємства.
В статье предложены методические положения по обеспечению эффективности применения логистических концепций при управлении основными средствами на транспортных предприятиях. Принципы логистического подхода требуют интеграции материально-технического обеспечения, производства, транспортировки, сбыта и передачи информации о передвижении грузов или пассажиров в единую систему, что должно повысить эффективность предприятия. Применение логистических принципов при разработке амортизационной политики позволит минимизировать потери финансовых ресурсов и ускорит накопления инвестиционного фонда для обновления основных средств предприятия
The article proposes the methodological provisions for ensuring the efficiency of the application of logistic concepts in the management of the main means at transport enterprises. Principles of logistic approach require the integration of logistics, production, transportation, sale and transfer of information on the movement of goods or passengers into a single system, which should improve the efficiency of the enterprise. The application of logistic principles in the development of depreciation policy will minimize the loss of financial resources and accelerate the accumulation of an investment fund for the renewal of fixed assets of the enterprise.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44255
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
drep_2018_5_10.pdfЛогістичне управління основними засобами на транспортних підприємствах398.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.