Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44111
Title: Methodological principles of energy efficiency improvement for Ukrainian industrial enterprises
Other Titles: Методологічні засади підвищення енергоефективності промислових підприємств України
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Smerichevskyi, Serhii Frantsovych
Keywords: монографія
промислові підприємства
енергоефективність підприємства
вугледобувна промисловість
monograph
industrial enterprises
energy efficiency of the enterprise
coal industry
Issue Date: Dec-2019
Publisher: WSPiA
Citation: Смерічевський С.Ф., Бєзгіна О.С., Клімова О.І., Колбушкін Ю.П. та ін. Methodological principles of energy efficiency improvement for Ukrainian industrial enterprises // Методологічні засади підвищення енергоефективності промислових підприємств України : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Смерічевського. – Познань : Wydawnictwo naukowe WSPiA, 2019. – 220 с.
Abstract: Обґрунтовано зміст і складові потенціалу енергоефективності промислових підприємств. Узагальнено основні підходи до зовнішнього стимулювання та внутрішнього управління реалізацією організаційних, технологічних, техніко-економічних та інших заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності промислових підприємств на прикладі вугледобувних підприємств. Виявлено основні передумови та чинники забезпечення енергоефективності підприємств України за умов сьогодення. З урахуванням цього запропоновано систему показників оцінки рівня енергоефективності підприємства та розроблено підхід до оцінювання потенціалу енергоефективності з урахуванням рівня складності умов ведення основної виробничої діяльності підприємства. Визначено перспективи розвитку інструментів фінансування енергоефективності промислових підприємств на базі існуючого світового досвіду. Розроблено напрями організаційно-економічного забезпечення управління проектами підвищення енергоефективності вугледобувних підприємств. Розвинуто методологічні засади управління ризиками вугледобувних підприємств у процесі реалізації проектів підвищення їх енергоефективності. Запропоновано рекомендації з реалізації заходів підвищення енергоефективності вугледобувних підприємств. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для підприємств паливно-енергетичного комплексу.
The content and components of the energy efficiency potential of industrial enterprises were substantiated. The basic approaches to the external stimulation and internal management of the implementation of organizational, technological, technical, economic and other kind of measures aimed at improving the energy efficiency of industrial enterprises were generalized. The main prerequisites and factors for ensuring the energy efficiency of Ukrainian enterprises in the present were revealed. On the basis of which the system of indicators for assessing the level of energy efficiency of the enterprise was proposed, and an approach to assessing the potential of energy efficiency was developed, taking into account the level of complexity of the conditions for the main production activity of the enterprise. Prospects for development of tools for financing energy efficiency of industrial enterprises based on the existing world practice were determined. The giudelines of organizational and economic support for managing energy efficiency projects of coal mining enterprises were developed. Methodological principles of risk management for coal mining enterprises when implementing energy efficiency improving projects were developed. Recommendations for implementation of energy efficiency measures for coal mining enterprises were offered. The results of the study may be useful for enterprises of the fuel and energy complex.
Description: Забезпеченість джерелами паливно-енергетичних ресурсів є одним із критичних чинників розвитку виробництва у будь-якій країні. Однак для України це питання є особливо гострим через низку обставин. По-перше, попри спроби подолати залежність від імпортних паливних ресурсів рівень загрози енергетичній безпеці залишається досить високим.По-друге, політика розвитку ринкового механізму на енергетичному ринку мала наслідком зростання роздрібних тарифів на електричну енергію для промисловості, яке, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кінець 2018 року відносно 2015 року склало 42% для 1-го класу напруги і 45% для 2 класу напруги.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44111
ISBN: 978-83-60038-74-1
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монография НАУ декабрь 2019.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.