Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43828
Назва: Методологічні особливості формування наскрізних тарифних ставок операторами мультимодальних перевезень
Інші назви: Методологические особенности формирования сквозных тарифных ставок операторами мультимодальных перевозок
Methodological features of formation of through tariff rates by operators of multimodal transportations
Автори: Янчук, Марина Борисівна
Янчук, Марина Борисовна
Yanchuk, Maryna
Ключові слова: мультимодальні
перевезення
тарифні
правила
мультимодальные
перевозки
тарифные
правила
multimodal
transportation
tariff
rules
Дата публікації: 2020
Видавництво: Видавничий Дім «ІНЖЕК»
Бібліографічний опис: Янчук М.Б. Методологічні особливості формування наскрізних тарифних ставок операторами мультимодальних перевезень / М. Б. Янчук // – Видавничий Дім «ІНЖЕК» 2020. – Бізнес - Інформ №2. – С. 214-220.
Короткий огляд (реферат): Метою даного дослідження є методологічні особливості формування оператором мультимодального перевезення (Multimodal Transport Operator – МТО) економічно ефективних наскрізних тарифних ставок і загальне підвищення ефективності процесу тарифікації на мультимодальних пере- везеннях. У контексті світової практики було розкрито проблематику формування єдиної системи цін для мультимодальних перевезень, неза- лежно від частки участі окремих видів транспорту. Обґрунтовано методологію формування наскрізного тарифу мультимодальних перевезень з використанням декількох видів транспорту з урахуванням економічних інтересів усіх учасників, які часто знаходяться в різних сферах, що, як правило, викликає невиправдане завищення наскрізної тарифної ставки. У результаті дослідження практики формування тарифу на змішане перевезення, що включає відповідно правила перевезення і тарифні ставки, було визначено, що правила перевезення мають чітко відображати договірні умови між клієнтом і МТО. Обґрунтовано, що тарифи повинні включати звичайні платежі за здійснення конкретних транспортних операцій зі стандартним обладнанням на найбільш економічному маршруті слідування та відображати конкурентні переваги/недоліки кожного виду транспорту. Вивчено світовий досвід методологічно обґрунтованого розподілу наскрізного фрахту у вільно конвертованій валюті, ефек- тивність якого забезпечується при використанні конкретної транспортно-технологічної схеми мультимодального перевезення. Актуалізовано питання вдосконалення та введення тарифних правил змішаних перевезень у мультимодальному режимі, а також створення типових правил ведення переговорів з учасниками змішаного перевезення для організації контейнерних перевезень. Узагальнено методичні підходи до формуван- ня оператором змішаного перевезення єдиної наскрізної тарифної ставки при об’єднанні ринків окремих видів транспорту в загальний тран- спортний ринок, а також до єдиного визначення та формування ринкових цін, що не залежать від відстані та виду транспорту.
Целью данного исследования является методологические особенности формирования оператором мультмодальной перевозки (Multimodal Transport Operator – МТО) экономически эффективных сквозных тарифных ставок и общее повышение эффективности процесса тарификации на мультимодальных перевозках. В контексте мировой практики была раскрыта проблематика формирования единой системы цен для мульти- модальных перевозок, независимо от доли участия отдельных видов транспорта. Обоснована методология формирования сквозного тарифа мультимодальных перевозок с использованием нескольких видов транспорта с учетом экономических интересов всех участников, которые ча- сто находятся в разных сферах, что, как правило, вызывает неоправданное завышение сквозной тарифной ставки. В результате исследования практики формирования тарифа на смешанную перевозку, который включает соответственно правила перевозки и тарифные ставки, было определено, что правила перевозки должны четко отражать договорные условия между клиентом и МТО. Обосновано, что тарифы должны включать обычные платежи за осуществление конкретных транспортных операций со стандартным оборудованием на наиболее экономичном маршруте следования и отражать конкурентные преимущества/недостатки каждого вида транспорта. Изучен мировой опыт методологиче- ски обоснованного распределения сквозного фрахта в свободно конвертируемой валюте, эффективность которого обеспечивается при исполь- зовании конкретной транспортно-технологической схемы мультимодального перевозки. Актуализирован вопрос совершенствования и введе- ние тарифных правил смешанных перевозок в мультимодальном режиме, а также создание типовых правил ведения переговоров с участниками смешанной перевозки для организации контейнерных перевозок. Обобщены методические подходы к формированию оператором смешанной перевозки единой сквозной тарифной ставки при объединении рынков отдельных видов транспорта в общий транспортный рынок, а также к единому определению и формированию рыночных цен, которые не зависят от расстояния и вида транспорта.
The research addresses the methodological features of the formation of the cost-efficient end-to-end tariff rates by multimodal transportation operator (MTO) and overall increase in the efficiency of the tariffing process in terms of multimodal transportation. In the context of world practice, the issue of forming a single pricing system for multimodal transportations, regardless of the share of individual types of transport, has been disclosed. The methodology for the formation of the end-to-end tariff for multimodal transportations using several types of transport is substantiated taking into account the economic interests of all particiЕКОНОМІКА ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2020 163 www.business-inform.net pants, which often are working in different spheres, which usually causes an unjustified overestimation of the end-to-end tariff rate. As a result of the research on the practice of forming a tariff for mixed transportation, which includes, respectively, the rules of transportation and tariff rates, it is defined that the rules of transportation should clearly reflect the contractual conditions between client and MTO. It is reasoned that fares should include normal payments for specific transportation operations with standard equipment and the least-cost route and reflect the competitive advantages/disadvantages of each type of transport. The world experience of the methodologically substantiated distribution of end-to-end freight in a freely convertible currency, the efficiency of which is provided by using a specific transport-technological scheme of multimodal transportation, is studied. The issue of improvement and introduction of tariff rules for mixed multimodal transportations, as well as the creation of model rules for the organization of container transportations negotiating with participants in mixed transportation, are updated. The author generalizes the methodical approaches to the formation of a single end-to-end tariff rate by the mixed transportation operator when combining the markets of certain types of transport into a general transport market, and to a single definition and formation of market prices that do not depend on distance and type of transport.
Опис: Методологія формування наскрізних тарифів не виключає побудову тарифних ставок за аналогією з тарифом океанської лінійної конференції з додаванням вантажовідправником/ оператором витрат з доставки вантажу з порту призначення до дверей одержувача транспортом вантажовласника або тарифної ставки оператора від/до порту перевалки до/від внутрішнього операторського термінала.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43828
Розташовується у зібраннях:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Стаття №1_ПДФ_Янчук.pdfстаття "Методологічні особливості формування наскрізних тарифних ставок операторами мультимодальних перевезень"291.24 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.