Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43828
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯнчук, Марина Борисівна-
dc.contributor.authorЯнчук, Марина Борисовна-
dc.contributor.authorYanchuk, Maryna-
dc.date.accessioned2020-06-30T07:30:15Z-
dc.date.available2020-06-30T07:30:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationЯнчук М.Б. Методологічні особливості формування наскрізних тарифних ставок операторами мультимодальних перевезень / М. Б. Янчук // – Видавничий Дім «ІНЖЕК» 2020. – Бізнес - Інформ №2. – С. 214-220.uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43828-
dc.descriptionМетодологія формування наскрізних тарифів не виключає побудову тарифних ставок за аналогією з тарифом океанської лінійної конференції з додаванням вантажовідправником/ оператором витрат з доставки вантажу з порту призначення до дверей одержувача транспортом вантажовласника або тарифної ставки оператора від/до порту перевалки до/від внутрішнього операторського термінала.uk_UA
dc.description.abstractМетою даного дослідження є методологічні особливості формування оператором мультимодального перевезення (Multimodal Transport Operator – МТО) економічно ефективних наскрізних тарифних ставок і загальне підвищення ефективності процесу тарифікації на мультимодальних пере- везеннях. У контексті світової практики було розкрито проблематику формування єдиної системи цін для мультимодальних перевезень, неза- лежно від частки участі окремих видів транспорту. Обґрунтовано методологію формування наскрізного тарифу мультимодальних перевезень з використанням декількох видів транспорту з урахуванням економічних інтересів усіх учасників, які часто знаходяться в різних сферах, що, як правило, викликає невиправдане завищення наскрізної тарифної ставки. У результаті дослідження практики формування тарифу на змішане перевезення, що включає відповідно правила перевезення і тарифні ставки, було визначено, що правила перевезення мають чітко відображати договірні умови між клієнтом і МТО. Обґрунтовано, що тарифи повинні включати звичайні платежі за здійснення конкретних транспортних операцій зі стандартним обладнанням на найбільш економічному маршруті слідування та відображати конкурентні переваги/недоліки кожного виду транспорту. Вивчено світовий досвід методологічно обґрунтованого розподілу наскрізного фрахту у вільно конвертованій валюті, ефек- тивність якого забезпечується при використанні конкретної транспортно-технологічної схеми мультимодального перевезення. Актуалізовано питання вдосконалення та введення тарифних правил змішаних перевезень у мультимодальному режимі, а також створення типових правил ведення переговорів з учасниками змішаного перевезення для організації контейнерних перевезень. Узагальнено методичні підходи до формуван- ня оператором змішаного перевезення єдиної наскрізної тарифної ставки при об’єднанні ринків окремих видів транспорту в загальний тран- спортний ринок, а також до єдиного визначення та формування ринкових цін, що не залежать від відстані та виду транспорту.uk_UA
dc.description.abstractЦелью данного исследования является методологические особенности формирования оператором мультмодальной перевозки (Multimodal Transport Operator – МТО) экономически эффективных сквозных тарифных ставок и общее повышение эффективности процесса тарификации на мультимодальных перевозках. В контексте мировой практики была раскрыта проблематика формирования единой системы цен для мульти- модальных перевозок, независимо от доли участия отдельных видов транспорта. Обоснована методология формирования сквозного тарифа мультимодальных перевозок с использованием нескольких видов транспорта с учетом экономических интересов всех участников, которые ча- сто находятся в разных сферах, что, как правило, вызывает неоправданное завышение сквозной тарифной ставки. В результате исследования практики формирования тарифа на смешанную перевозку, который включает соответственно правила перевозки и тарифные ставки, было определено, что правила перевозки должны четко отражать договорные условия между клиентом и МТО. Обосновано, что тарифы должны включать обычные платежи за осуществление конкретных транспортных операций со стандартным оборудованием на наиболее экономичном маршруте следования и отражать конкурентные преимущества/недостатки каждого вида транспорта. Изучен мировой опыт методологиче- ски обоснованного распределения сквозного фрахта в свободно конвертируемой валюте, эффективность которого обеспечивается при исполь- зовании конкретной транспортно-технологической схемы мультимодального перевозки. Актуализирован вопрос совершенствования и введе- ние тарифных правил смешанных перевозок в мультимодальном режиме, а также создание типовых правил ведения переговоров с участниками смешанной перевозки для организации контейнерных перевозок. Обобщены методические подходы к формированию оператором смешанной перевозки единой сквозной тарифной ставки при объединении рынков отдельных видов транспорта в общий транспортный рынок, а также к единому определению и формированию рыночных цен, которые не зависят от расстояния и вида транспорта.uk_UA
dc.description.abstractThe research addresses the methodological features of the formation of the cost-efficient end-to-end tariff rates by multimodal transportation operator (MTO) and overall increase in the efficiency of the tariffing process in terms of multimodal transportation. In the context of world practice, the issue of forming a single pricing system for multimodal transportations, regardless of the share of individual types of transport, has been disclosed. The methodology for the formation of the end-to-end tariff for multimodal transportations using several types of transport is substantiated taking into account the economic interests of all particiЕКОНОМІКА ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2020 163 www.business-inform.net pants, which often are working in different spheres, which usually causes an unjustified overestimation of the end-to-end tariff rate. As a result of the research on the practice of forming a tariff for mixed transportation, which includes, respectively, the rules of transportation and tariff rates, it is defined that the rules of transportation should clearly reflect the contractual conditions between client and MTO. It is reasoned that fares should include normal payments for specific transportation operations with standard equipment and the least-cost route and reflect the competitive advantages/disadvantages of each type of transport. The world experience of the methodologically substantiated distribution of end-to-end freight in a freely convertible currency, the efficiency of which is provided by using a specific transport-technological scheme of multimodal transportation, is studied. The issue of improvement and introduction of tariff rules for mixed multimodal transportations, as well as the creation of model rules for the organization of container transportations negotiating with participants in mixed transportation, are updated. The author generalizes the methodical approaches to the formation of a single end-to-end tariff rate by the mixed transportation operator when combining the markets of certain types of transport into a general transport market, and to a single definition and formation of market prices that do not depend on distance and type of transport.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавничий Дім «ІНЖЕК»uk_UA
dc.subjectмультимодальніuk_UA
dc.subjectперевезенняuk_UA
dc.subjectтарифніuk_UA
dc.subjectправилаuk_UA
dc.subjectмультимодальныеuk_UA
dc.subjectперевозкиuk_UA
dc.subjectтарифныеuk_UA
dc.subjectправилаuk_UA
dc.subjectmultimodaluk_UA
dc.subjecttransportationuk_UA
dc.subjecttariffuk_UA
dc.subjectrulesuk_UA
dc.titleМетодологічні особливості формування наскрізних тарифних ставок операторами мультимодальних перевезеньuk_UA
dc.title.alternativeМетодологические особенности формирования сквозных тарифных ставок операторами мультимодальных перевозокuk_UA
dc.title.alternativeMethodological features of formation of through tariff rates by operators of multimodal transportationsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc338. 535.16. 656.025.4.03 (045)uk_UA
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття №1_ПДФ_Янчук.pdfстаття "Методологічні особливості формування наскрізних тарифних ставок операторами мультимодальних перевезень"291.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.