Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39832
Title: Дозвукові газові ежектори екранно-вихлопних пристроїв ГТД
Authors: Кулик, Микола Сергійович
Архіпов, Микола Іванович
Греков, Павло Іванович
Капітанчук, Костянтин Іванович
Кінащук, Ігор Федорович
Кірчу, Федір Іванович
Kapitanchuk, Kostiantyn
Keywords: вихідний пристрій
ежектор
характеристики
газотурбінний двигун
output device
ejector
characteristics
gas turbine engine
выходное устройство
эжектор
характеристики
газотурбинный двигатель
Issue Date: 23-Dec-2013
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Капітанчук, К.І. Дозвукові газові ежектори екранно-вихлопних пристроїв : монографія (М.С. Кулик, М.І. Архіпов, П.І. Греков та ін.); під ред. проф. М. С. Кулика. — К.: Вид-во Нац. авіа. ун-та «НАУ-друк», 2013. — 135 с.
Abstract: Викладаються результати теоретичних та експериментальних досліджень вихідних пристроїв ежекторного типу та їх узагальнені характеристики. Розглядаються проблеми узгодження параметрів ежекторних вихідних пристроїв з ГТД. Надано рекомендації щодо проектування вихідних пристроїв ежекторного типу та систем вентиляції. Виконані дослідження стали базовими для розробки нових вихідних пристрів ежекторного типу. Для працівників авіаційної промисловості, співробітників наукових та науководослідних організацій, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів авіаційного профілю.
The results of theoretical and experimental studies of jet type output devices and their generalized characteristics are presented. Problems of coordination of parameters of ejector output are considered devices with GTD. Recommendations for designing jet type output devices are given and ventilation systems. The research has become the basis for the development of new output jets of the jet type. For employees of the aviation industry, employees of scientific and research organizations, graduate students and students of higher educational establishments of aviation profile.
Излагаются результаты теоретических и экспериментальных исследований выходных устройств эжекторного типа и их обобщенные характеристики. Рассматриваются проблемы согласования параметров эжекторных выходных устройств с ГТД. Даны рекомендации по проектированию выходных устройств эжекторного типа и систем вентиляции. Выполненные исследования стали базовыми для разработки новых выходное устройство эжекторного типа. Для работников авиационной промышленности, сотрудников научных и научно-исследовательских организаций, аспирантов и студентов высших учебных заведений авиационного профиля.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39832
ISBN: 978-966-598-850-2
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія.pdfмонографія640 kBAdobe PDFView/Open
Монографія.pdfмонографія3.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.