Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35262
Title: ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВОСТІ АВІАКОМПАНІЇ
Authors: ЦИМБАЛІСТОВА, ОЛЕНА АБДУРАХИМІВНА
Keywords: авіакомпанія
інноваційна активність
інновації
інноваційна діяльність
логістика
інноваційні послуги
логістичне забезпечення
потоки
Issue Date: 23-May-2018
Publisher: НАУ
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів логістичного забезпечення інноваційної активності авіакомпанії, забезпечення її ефективного інноваційного розвитку. Актуальність наукового дослідження полягає в тим, що поступовий рух у напрямку реалізації угоди з ЄС про Спільний авіаційний простір спонукає Україну гармонізувати українське законодавство до європейських стандартів у царині авіаційної безпеки, організації повітряного руху, захисту довкілля та прав споживачів, а з іншої сторони – вітчизняні авіакомпанії до активного пошуку інноваційних технологій та впровадження інновацій при наданні авіатранспортних послуг для забезпечення власної конкурентоспроможності. Інноваційний шлях розвитку стимулює до комплексного вирішення проблеми підвищення рівня інноваційної активності вітчизняних авіакомпаній та реалізації інноваційних проектів, пов’язаних з оновленням парку повітряних суден, виведення на ринок нових видів послуг, їх інформаційного супроводу тощо. В теорії та практиці управління інноваційними проектами набуває більшого попиту логістична концепція з її інструментарієм організаційно- економічної оптимізації та раціоналізації. Власне логістичний підхід дозволяє ефективно управляти сукупністю потоків, які генеруються в процесі інноваційної діяльності авіакомпанії, моделювати конфігурацію інноваційної системи за основними та супутніми потоками. У першому розділі «Теоретичні засади логістичного забезпечення інноваційної активності авіакомпанії» наведено результати критичного аналізу наукової літератури з питань теорії інновацій та інноваційного розвитку підприємства, визначено сутність поняття «інноваційно-активне підприємство», сформульовано теоретичні положення забезпечення інноваційності послуг, як прояву інноваційної активності авіакомпанії, з використанням логістичного підходу. На основі критичного огляду вітчизняної та зарубіжної наукової літератури зроблено висновок про те, що інновації є одним із найважливіших інструментів ефективної діяльності підприємств у сучасних економічних умовах. Інноваційна діяльність визначає короткострокові та довгострокові конкурентні переваги товарів і послуг підприємства порівняно з іншими суб’єктами господарювання. Особливо це стосується діяльності авіакомпаній, оскільки ринок авіаційних послуг постійно змінюється, зростають вимоги споживачів до якості авіатранспортного сервісу, трансформуються бізнес- моделі та стратегії конкурентної боротьби авіаперевізників. Визначено сутність поняття інноваційно-активної авіакомпанії як підприємства, діяльність якого спрямована на постійне здійснення інновацій, запланованість їх здійснення в майбутньому, формування інноваційної корпоративної культури і отримання результатів своєї діяльності переважно від розробки та впровадження інноваційних технологій, інноваційних послуг та інноваційних управлінських рішень. Інноваційна активність характеризує готовність і спроможність авіакомпанії до оновлення технологічного обладнання, інформаційно-комунікаційних технологій, асортименту послуг, бізнес-процесів і процесів обслуговування споживачів. Рівень інноваційної активності авіакомпанії як інтегральну оцінку інтенсивності впровадження інновацій доцільно вимірювати та контролювати за допомогою системи індикаторів, які характеризують напрями інноваційної діяльності авіакомпанії. Результатом інноваційної активності авіакомпанії має бути зростання показників рентабельності від реалізації інноваційних послуг та підвищення рівня її конкурентоспроможності. Ключовими ознаками інноваційно-активної авіакомпанії визначено: формування інноваційного клімату на підприємстві; розвиток інтелектуального капіталу; наявність ресурсної бази інноваційної діяльності (техніко-технологічне, кадрове, інформаційне, фінансове забезпечення); логістичне забезпечення інноваційної діяльності як потокового процесу. Розроблено схему інноваційно-активної авіакомпанії та послідовність дій щодо реалізації стратегії інноваційного розвитку. Логістичне забезпечення інноваційної активності авіакомпанії слід представити як систему управління інноваційним потоком. Важливість логістичного забезпечення визначається тим, що воно охоплює весь ланцюг проходження інновацій – від моменту виникнення інноваційної ідеї до моменту серійного виробництва інноваційного продукту, оскільки всі операції потребують руху матеріальних, фінансових, інформаційних, трудових потоків, і всі операції пов’язані із здійсненням витрат – матеріальних, фінансових, часу. У другому розділі «Інноваційна активність авіакомпаній України та передумови формування її логістичного забезпечення» досліджено тенденції ринку авіаційних перевезень України, його ємність та динаміку, проаналізовано інноваційну діяльність вітчизняних авіакомпаній та в країнах СНД, запропоновано методичний підхід до оцінки рівня інноваційної активності авіакомпанії. Встановлено, що вітчизняний ринок авіатранспортних послуг формують різні за бізнес-моделями авіаперевізники – авіакомпанії повного циклу (традиційні), авіакомпанії дискаунтери (low-cost) та вертолітні авіакомпанії. Дослідивши відмінності даних типів підприємств за чотирма основними характеристиками – диверсифікація послуг, розвиток мережі, оновлення парку, модернізація повітряних суден, встановлено, що традиційні та low-cost компанії є більш сталими (сталі маршрути, сталий парк повітряних суден, сталий контингент клієнтів). Рівень інноваційної активності вертолітних авіакомпаній є вищим за традиційних та малобюджетних авіаперевізників, вони мають своєчасно та гнучко реагувати на зміни попиту та запити споживачів, оскільки не мають сталих маршрутів і їх асортимент послуг постійно змінюється. З метою оцінки власної здатності авіакомпанії до реалізації інноваційних рішень, виділення найбільш ефективних напрямків розвитку, встановлення конкурентних переваг, дослідження та аналізу ресурсної, технологічної та ринкової складової інновацій був запропонований методичний підхід до оцінки рівня їх інноваційної активності та розроблена група індикаторів оцінки рівня інноваційної активності авіакомпанії та група індикаторів оцінки ступеню впливу рівня інноваційної активності на економічну ефективність авіакомпанії. У третьому розділі «Розроблена система організації логістичного забезпечення інноваційної активності авіакомпаній» запропоновано концептуальний підхід до організації логістичного забезпечення інноваційної активності авіакомпанії, розроблено організаційно-економічний механізм логістичного забезпечення інноваційності послуг авіакомпанії, здійснено теоретико-методичний підхід багатокритеріального оцінювання інноваційності та конкурентоспроможності інноваційних проектів авіакомпанії з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), запропоновано практичні рекомендації щодо генерування ідей та їх практичної реалізації з використанням механізму краудсорсингу. Розробка інноваційної авіапослуги має декілька шляхів реалізації – власні розробки, придбані, замовні розробки та комплексні. Заключним етапом являється процес обробки даних та прийняття управлінського рішення. З однієї сторони наявні інноваційні процеси та їх дані, з іншого боку присутній процес надання послуг, який також надає дані щодо процесу діяльності. На цій підставі було сформовано концептуальний підхід до організації логістичного забезпечення інноваційної активності авіакомпанії. У відповідності з розглянутими задачами управління інноваційною діяльністю авіакомпанії, було розроблено організаційно- економічний механізм логістичного забезпечення інноваційності послуги авіакомпанії, який представляє собою систему впливів і структурних елементів для цілеспрямованого перетворення процесу управління, включає в себе наступні блоки: інформаційно-комунікаційний, економічний, нормативно-правовий, організаційно-управлінський, кадровий, матеріально-технічний та маркетинговий. Узагальнення практичних аспектів інноваційної діяльності авіакомпаній дозволило запропонувати теоретико-методичний підхід багатокритеріального оцінювання інноваційності та конкурентоспроможності інноваційних проектів авіакомпанії, який ґрунтується на виконанні аналізу готовності авіакомпанії до інноваційного проекту на підставі запропонованих показників, застосуванні методу експертних оцінок з метою визначення критеріїв показників інноваційності та конкурентоспроможності проектів, оцінки корисності проектів за показниками інноваційності та конкурентоспроможності, побудові графічної моделі оцінки інноваційності та конкурентоспроможності проектів. Даний підхід допомагає оцінити здатність авіакомпанії до інноваційних рішень та буде мірилом успіху інноваційної діяльності. Обґрунтовано доцільність і можливість використання таких інструментів як «дорожня карта» та краудсорсинг. Формат «дорожньої карти» відображає зв'язок між тактичними рішеннями, різними бізнес-функціями та інноваційними ідеями через загальний елемент часу. Краудсорсинг дозволяє залучити споживачів або просто бажаючих до генерування інноваційних ідей і створення інноваційних послуг.
Description: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Дисертацію виконано у Національному авіаційному університеті. Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.02 у Національному авіаційному університеті, Київ, 2018.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35262
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_cimbalistova.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.