Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34718
Title: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Семенова, Єлизавета Вікторівна
Keywords: Система управління, стратегії підприємства, конфліктні ситуації, інформаційні технології.
Issue Date: 28-May-2018
Publisher: Одеський національний політехнічний університет
Citation: Підписано до друку 25.05.2018 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний. Друк – ризографія. Умовн. друк. арк. 7,1. Гарнітура Times New Roman. Наклад ___ примірників.
Abstract: Протягом останнього періоду відбувається зростання потреб з боку різних підприємств у використанні принципів і засобів щодо побудови ефективної систем управління проектами. Тому, концепція управління проектами, отримала принципове визнання, як процесна концепція. Наразі, під проектним менеджментом розуміють реалізацію певних спеціальних завдань всередині підприємства або між різними підприємствами, за якої, не повинен бути зроблений негативний вплив на вихідні виробничі завдання. Застосування проектного інструментарію є одним із наріжних факторів переходу підприємств до сучасних структур управління.
Description: Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. — Одеса : Одес. нац. політехн. ун-ту, 2018. — Ч. 5. — С. 208–209.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34718
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський Семенова тези ОНПУ 18.pdfПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ218.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.