Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34420
Title: СТРАТЕГІЯ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ», ЯК ОСНОВНА НОВОВВЕДЕНЬ В БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Богач, Катерина Вячеславівна
Keywords: Стратегія «блакитного океану», сталий розвиток, бізнес-середовище.
Issue Date: 28-Apr-2018
Publisher: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Citation: Підписано до друку 17.01.2018 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний. Друк – ризографія. Умовн. друк. арк. 7,1. Гарнітура Times New Roman. Наклад __ примірників.
Abstract: Сучасне ринкове середовище свідчить про те, що через загострення конкурентної боротьби, як на внутрішньому, так на міжнародному ринку, перед топ-менеджментом підприємств постає проблема капіталізації операційного процесу.
Description: Стратегії та інновації : актуальні управлінські практики : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. — Кривий Ріг : Донец. нац. ун-ту екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського, 2018. — С. 243–245.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34420
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський ДНУЕТ 18.pdfСТРАТЕГІЯ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ», ЯК ОСНОВНА НОВОВВЕДЕНЬ В БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ2.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.