Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33123
Title: РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Other Titles: IMPLEMENTATION OF INNOVATION PROJECTS AS A FACTOR OF INCREASE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Шепута, Микола Миколайович
Keywords: Інноваційний проект, інноваційна діяльність, інноваційна політика, конкурентоспроможність, конкурентні переваги.
Innovative project, innovative activity, innovative policy, competitiveness, competitive advantages.
Issue Date: 2018
Publisher: ПВНЗ "Університет економіки і підприємництва"
Citation: Підписано до друку 26.02.18. Формат 70x108/16. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 23,3. Тираж 120 прим.
Abstract: У роботі проаналізовано теоретико-методичні основи інноваційного проектування в контексті на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Досліджено етапи реалізації інноваційних проектів, як фактору комерціалізації результатів інноваційних розробок, які потребують детального опрацювання з метою формування ефективної конкурентної стратегії. Охарактеризовано основні види інновацій в частині інноваційної орієнтації підприємства, як складової стратегічного розвитку підприємства. Здійснено оцінку впливу внутрішнього потенціалу підприємства на формування його інноваційної політики, необхідного для закріплення конкурентних позицій на ринку, а також подальшого розвитку внутрішніх складових його життєдіяльності. Обґрунтовано сутність теоретичних аспектів реалізації інноваційних проектів, імплементація яких дозволить підвищити конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість підприємства з метою залучення додаткових джерел фінансування у різні сфери господарської діяльності підприємства, а також подальшого розвитку внутрішніх складових життєдіяльності підприємства у відповідності до всезростаючих потреб ринку.
Description: Сталий розвиток економіки. — 1’2018. — № 38. — С. 131–140.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33123
ISSN: 2308-1988
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський стаття СРЕ 18.pdfРЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА653.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.