Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31699
Title: ВПЛИВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Білявська, Юлія Вікторівна
Keywords: Інноваційний розвиток, автоматизована система, туристичні послуги.
Issue Date: 27-Nov-2015
Publisher: Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Citation: Підписано до друку 25.11.2015 р. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Наклад 100 прим. Замовлення 96
Series/Report no.: Замовлення 96
Abstract: В умовах глобалізації суттєво зростає роль інформаційних технологій як важливого інструменту підвищення ефективності управління підприємствами. Специфічні особливості створення та реалізації туристичних послуг обумовлюють необхідність підвищення рівня забезпечення системи управління сучасними інформаційними технологіями (сервіс-орієнтована архітектура, хмарні обрахунки тощо).
Description: Розвиток та регулювання торгівлі, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу на засадах кластерного підходу : матеріали ХI міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. – Х. : Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, 2015. – С. 101-102.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31699
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biliavska _Biliavskyi _tezi 15.pdfВПЛИВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ70.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.