Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26744
Title: Формування процесу управління маркетинговою діяльністю авіапідприємств
Other Titles: Формирование процесса управления маркетинговой деятельностью авиапредприятий
Building management process marketing activities airlines
Authors: Василенко, Віталій Андрійович
Василенко, Виталий Андреевич
Vasylenko, Vitalii
Радченко, Олена Андріївна
Радченко, Елена Андреевна
Elena, Radchenko
Keywords: Маркетингова діяльність, процес управління, авіаційна галузь, пасажирські перевезення, якість обслуговування.
Маркетинговая деятельность, процесс управления, авиационная отрасль, пассажирские перевозки, качество обслуживания.
Marketing activities, process management, aviation, passenger transportation service quality
Issue Date: 4-Apr-2011
Publisher: Вид. центр ХНУ, м. Рим, Італія
Citation: Василенко В.А. Наука і освіта / В.А. Василенко // Міжнар. наук.-прак. конф., 16-23 квітня 2011 р.: тези доп. – Рим, Італія, 2011. – С. 119-121.
Abstract: Для забезпечення конкурентоспроможного становища авіапідприємства на цільовому ринку необхідно використовувати все різноманіття стратегічних і тактичних прийомів маркетингу. Ефективна ринкова діяльність, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби вимагає від авіапідприємств володіння навичками ефективного управління маркетингом
Для обеспечения конкурентоспособного положения авиапредприятия на целевом рынке необходимо использовать все многообразие стратегических и тактических приемов маркетинга. Эффективная рыночная деятельность, ведение целенаправленной конкурентной борьбы требует от авиапредприятий владения навыками эффективного управления маркетингом
To ensure a competitive position of the airline in the target market, you need to use the diversity of strategic and tactical marketing techniques. Effective market activities, conducting focused competitive struggle requires airlines skills effective marketing management
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26744
ISBN: 978-966-330-112-9
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.pdfОсновна стаття272.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.