Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24308
Title: Професійна орієнтація старшокласників: діагностичний аспект
Other Titles: Профессиональная ориентация старшеклассников: диагностический аспект
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Діагностика, учні ліцею, професійна орієнтація, мотивація, інтерес до професії, працівник авіаційної галузі, шкільний тест розумового розвитку, рівень освіченості.
Диагностика, ученики лицея, профессиональная ориентация, мотивация, интерес к профессии, работник авиационной отрасли, школьный тест умственного развития, уровень образованности.
Issue Date: 11-Apr-2003
Publisher: ТОВ «АСМІ», м. Полтава, Україна
Citation: Муранова Н. П. Професійна орієнтація старшокласників: діагностичний аспект / Н. П. Муранова // Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 4. – С. 26–27.
Abstract: У статті представлено результати діагностики рівня інтересу до професії працівників авіаційної галузі учнів ліцею. Здійснено аналіз поняття «діагностика». В основу критерія виділення рівнів сформованості інтересу до професії працівників авіаційної промисловості покладено ступінь його основних компонентів (емоційного, інтелектуально-пізнавального, вольового). Охарактеризовано дві групи мотивів: загальні мотиви вступу до ВНЗ; спонукання та потяг до професії. Представлено результати шкільного тесту розумового розвитку, що складається із шести субтестів. Досліджено мотиваційну сферу учнів ліцею. Розглянуто характеристики рівнів освіченості (відносно повний, фрагментарний, низький).
В статье представлены результаты диагностики уровня интереса к профессии работников авиационной отрасли учеников лицея. Осуществлен анализ понятие «диагностика». В основу критерия выделения уровней сформированности интереса к профессии работников авиационной промышленности положена степень его основных компонентов (эмоционального, интеллектуально-познавательного, волевого). Охарактеризовано две группы мотивов: общие мотивы поступления в вуз; побуждения и тяга к профессии. Представлены результаты школьного теста умственного развития, состоящий из шести субтестов. Исследована мотивационная сфера учеников лицея. Рассмотрены характеристики уровней образованности (относительно полный, фрагментарный, низкий).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24308
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Професійна орієнтація старшок. діагностичний аспект.pdfМуранова Н. П. Основна стаття1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.