Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64858
Title: Теоретико-методологічні основи формування концептуальної атрибутивної моделі творчого управління повноцінним розвитком підприємництва
Other Titles: Theoretical and methodological foundations of the formation of a conceptual attributive model of creative management of the full development of entrepreneurship
Authors: Черниш, Олена Іванівна
Комар, Юрій Миколайович
Чернишов, Олександр Юрійович
Комар, Віктор Юрійович
Chernysh, Olena Ivanivna
Komar, Yurii Mykolaiovych
Chernyshov, Oleksandr Yuriiovych
Komar, Viktor Yuriiovych
Keywords: повноцінність
підприємництво
розвиток
атрибутивна модель
творче управління
full value
entrepreneurship
development
attributive model
creative management
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Citation: Комар Ю.М., Черниш О.І., Чернишов О.Ю., Комар В.Ю. Теоретико-методологічні основи формування концептуальної атрибутивної моделі творчого управління повноцінним розвитком підприємництва / Ю.М. Комар, О.І. Черниш, О.Ю. Чернишов, В.Ю. Комар // Теорія і практика управління суб’єктами підприємництва: колект. моногр. / за заг. ред. Т.В. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2020. – 440 с. С. 171-185
Abstract: У монографії узагальнено теоретико-методологічні засади управління суб’єктами підприємництва і обґрунтовано необхідність удосконалення сучасних механізмів та інструментів менеджменту суб’єктів підприємництва, досліджено сучасні моделі, проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні та світі, проведено аналіз концептуальних засад інноваційного розвитку підприємств у глобальному економічному просторі.
The monograph summarizes the theoretical and methodological principles of managing business entities and substantiates the need to improve modern mechanisms and tools for the management of business entities, researches modern models, problems and perspectives of business development in Ukraine and the world, analyzes the conceptual foundations of innovative development of enterprises in the global economic.
Description: 1. Захарчин Г. М. Основи підприємництва: навч. посіб. / Г. М. Захарчин. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2013. − 407 с. 2. Колот В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура: навч. посіб. / В. М. Колот, І. М. Репіна, О. В. Щербина. – 2-ге вид., перероб. та доп. − К.: КНЕУ, 2009. 3. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т. − К. : Центр учбової літератури, 2013. − 368 с. 4. Підприємництво : навч. посіб. / Юрій Губені. − Львів : Українські технології, 2012. − 568 с. 5. Комар Ю. М. Наукові засади дослідження повноцінності категорій «управління» і «менеджмент» [Електронний ресурс] / Ю. М. Комар // Університетські наукові записки, Часопис Хмельницького університету управління та права. − 2018. − № 1, (65). − С. 150−165.– URL: http://www.univer.km.ua/visnyk/1746.pdf
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64858
ISBN: 978-617-645-376-5
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komar, Chernysh, Chernyshov, Komar_monographiya_2020.pdf459.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.