Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63994
Title: Підвищення зносостійкості пар тертя локальних контактів в нестаціонарних умовах роботи вибором мастильних матеріалів з заданими триботехнічними властивостями
Other Titles: Enhancing the wear resistance of local contact friction pairs under non-stationary operating conditions by selecting lubricants with specified tribotechnical properties
Authors: Якобчук, Олександр Євгенійович
Yakobchuk, Oleksandr
Keywords: товщина мастильного шару
ефективна в’язкість
структурна пристосованість
інтенсивність зношування
коефіцієнт тертя
питома робота тертя
пружно-пластична деформація
ступінь окислення оливи
рівноважна шорсткість
мікротвердість
несталі умови тертя
авіаційні мастильні матеріали
мікрорельєф поверхні
thickness of the lubricating layer
effective viscosity
structural adaptability
wear rate
friction coefficient
specific friction work
elastic-plastic deformation
oil oxidation degree
equilibrium roughness
microhardness
unsteady friction conditions
aviation lubricating materials
surface microrelief
Issue Date: 9-May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Якобчук О.Є. Підвищення зносостійкості пар тертя локальних контактів в нестаціонарних умовах роботи вибором мастильних матеріалів з заданими триботехнічними властивостями. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах» (13 – Механічна інженерія). – Національний авіаційний університет, Київ, 2024. - 248 с.
Abstract: В дисертаційній роботі вирішувалась науково-технічна проблема підвищення ефективності використання мастильних матеріалів, що відноситься до складних науково-технічних завдань трибології, матеріалознавства та хімотології. Як елемент складної трибосистеми, мастильні матеріали є індикатором режимів та умов експлуатації агрегатів, їх технічного стану, тому від якості мастильних матеріалів залежить надійність деталей тертя. При дослідженні мастильних матеріалів в умовах прискореного масляного голодування було встановлено, що мастило AeroShell Grease 33 продемонструвало кращі деемульгуючі властивості для стабільної антифрикційної та протизношу-вальної роботи в порівняння з мастилом Ера ВНІІНП-286М. При дослідженні вивчено механізми руйнування граничного шару мастильного матеріалу, розглядаючи переходи до граничного або режиму мащення з ознаками сухого через збільшення градієнтів швидкості зсуву. Крім того, досліджено вплив вибору мастильного матеріалу на інтенсивність зношування та характеристики поверхні: олива «Бора Б» СМ-9 зменшує інтенсивність зношування та сприяє еластогідро-динамічному мащенню, а олива «Бора Б» ВО-12 забезпечує стабільні коефіцієнти тертя та підвищену зносостійкість завдяки ефекту пластифікації Ребіндера. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблені методика випробування емульсій авіаційних мастил для редуктора підйомника закрилків в літаках АН 148, методика оцінки якості товарних партій олив для змащування осьових шарнірів втулок гвинтів вертольотів, спосіб та пристрій для підвищення зносостійкості локальних контактів способом введення поліфункціо-нальних присадок до мастильного матеріалу, які прийняті до впровадження на підприємствах та установах України.
The thesis addresses the scientific and technical challenge of enhancing the effectiveness of lubricating materials, which refers to the complex scientific and technical objectives of tribology, materials science and chemotology. Lubricating materials, as integral components of complex tribosystems, serve as indicators of operational modes and conditions of units, their technical state, so the reliability of friction parts depends on the quality of lubricants. An important direction in reducing the intensity of wear on contact surfaces is the selection of lubricating material, taking into account the operating conditions of units and assemblies, practical experience in aircraft operation and maintenance, as well as a comprehensive assessment of the quality of lubricating materials based on indicators such as resistance to oxidation, stability under high shear rate gradients, load-carrying capacity of the boundary layer in critical operating conditions, demulsifying, anti-friction, and anti-wear properties. Under accelerated oil starvation, AeroShell Grease 33 forms a 30-40 % thicker initial lubricating layer on 9KhS steel than on 30KhGSA steel. A slippage increase from 3 to 20 % doubles the layer thickness due to heightened friction surface activation. A 1,5 times reduction in contact surface hardness leads to a doubling of linear wear on both surfaces, causing seizure signs in 30KhGSA steel. General seizure patterns in friction pairs reveal minimal values of boundary lubricant layer thickness, friction torque, and specific friction work, indicating the inability to restore metastable structures. AeroShell Grease 33 outperforms Era VNIINP-286M grease in lubricating properties, forming a boundary film thickness 1.9 times greater at 250 MPa stress and increasing to 8 - 10 times at 550 - 700 MPa. Mechanisms of lubricating material breakdown under oil starvation lead to transition into boundary or regimes with features of dry lubrication due to shear rate gradient increases, causing mechano-destruction with durations from 5 to 55 minutes. AeroShell Grease 33 exhibits high demulsifying properties, ensuring stability of anti-friction and anti-wear properties. It demonstrates effective structural adaptability, reducing equilibrium roughness and increasing relative supporting length. «Bora B» SM-9 oil ensures stable anti-friction properties and dominance of elastohydrodynamic lubrication, reducing wear intensity of 40KhN steel by 1,2 times. «Bora B» VO-12 oil offers stable friction coefficient during startup, low shear stresses, reducing specific friction work and wear intensity for leading and trailing surfaces. The practical significance of the obtained results lies in the development of testing methods for emulsions of aviation lubricants for the flap actuator gearbox in AN 148 aircraft, methods for assessing the quality of batches of oils for lubricating the axial hinge bushings of helicopter screws, and a method and device for improving the wear resistance of local contacts by introducing multifunctional additives into the lubricating material. These innovations have been accepted for implementation in enterprises and institutions in Ukraine.
Description: ЗМІСТ. ВСТУП. РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. 1.1. Оцінка якості мастильних матеріалів за фізико-хімічними та триботехнічними показниками. 1.2. Експлуатаційні властивості пластичних мастил авіаційного призначення. 1.3. Аналіз використання мастильних матеріалів у вузлах авіаційної техніки. 1.3.1. Конструктивні елементи механізації крила літаків сімейства АН. 1.3.2. Аналіз використання мастильних матеріалів у вузлах вертольотів. 1.4. Вплив води на експлуатаційні властивості мастильних матеріалів. Висновки до розділу 1. РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. 2.1. Стандарти оцінки якості мастильних матеріалів у відповідності до ГОСТ, ДСТУ, DIN, SAE, NLGI. 2.2. Показники якості та фізичні характеристики досліджуваних мастильних матеріалів. 2.3. Експериментальні установки для дослідження триботехнічних характеристик пар тертя в умовах кочення та кочення з проковзуванням. 2.4. Методи оцінки триботехнічних характеристик вузла тертя, реологічних властивостей мастильного матеріалу. 2.5. Методика оцінки триботехнічних властивостей емульсій мастило-вода. 2.6. Статистичний аналіз та інтерпретація результатів експериментальних досліджень. 2.7. Емпіричні залежності при моделюванні трибологічних процесів. Висновки до розділу 2. РОЗДІЛ 3. ПРОТИЗАДИРНІ ВЛАСТИВОСТІ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ МАСЛЯНОГО ГОЛОДУВАННЯ. 3.1. Експериментальне дослідження режиму масляного голодування в умовах кочення в локальному контакті. 3.2. Експериментальне дослідження розвитку процесу масляного голодування при коченні з проковзуванням в умовах локального контакту. 3.3. Мастильні, антифрикційні та протизношувальні властивості граничних плівок в критичних умовах роботи трибосистеми. Висновки до розділу 3. РОЗДІЛ 4. КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ТРИБОТЕХНІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ. 4.1. Контроль якості маслосуміші СМ-9 за триботехнічними показниками. 4.2. Оцінка триботехнічних показників авіаційної оливи ВО-12. 4.3. Вплив ступеня окислення на протизношувальні властивості авіаційних олив. Висновки до розділу 4. РОЗДІЛ 5. ВПЛИВ ВОДИ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АВІАЦІЙНИХ МАСТИЛ. 5.1. Оцінка антифрикційних та протизношувальних властивостей емульсій мастило-вода. 5.2. Багатофакторний аналіз узагальнення числових даних дослідження. 5.3. Регресійний аналіз та побудова рівняння множинної лінійної регресії числових даних дослідження. Висновки до розділу 5. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДОДАТКИ
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63994
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.06

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація Якобчук.pdfДисертація12.01 MBAdobe PDFView/Open
АВТОРЕФЕРАТ Якобчук.pdfАвтореферат1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.