Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63870
Title: Основні напрями реалізації кримінально-процесуальних засад запобігання злочинам в Україні у сучасних умовах
Other Titles: The main directions of implementation of the criminal procedural principles of crime prevention in Ukraine in modern conditions
Authors: Топчій, В.В.
Ковальчук, В.С.
Kovalchuk, V.S.
Topchiy, V.V.
Keywords: запобігання злочинам
прогалина
кримінальний кодекс
crime prevention
gap
сriminal сode
Issue Date: 17-May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Топчій В.В., Ковальчук В.С. Основні напрями реалізації кримінально-процесуальних засад запобігання злочинам в Україні у сучасних умовах // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.239-241.
Abstract: Якщо узагальнити теоретичні, законодавчі та правозастосовні підходи, що стосуються поняття «кримінально-процесуальні засади запобігання злочинам», то можна виокремити наступні напрями їх реалізації на практиці, а саме: 1. Це такий вид суспільної діяльності, який закріплений у нормативно-правових актах.
If we summarize the theoretical, legislative and law-enforcement approaches related to the concept of "criminal-procedural principles of crime prevention", the following directions of their implementation in practice can be distinguished, namely: 1. This is a type of social activity that is enshrined in normative legal acts.
Description: 1. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3-х кн. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с. 2. Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2011. 120 с. 3. Батиргареєва В.С., Бабенко А.М. Аналіз сучасної криміногенної ситуації в Україні як інформаційна модель для розробки стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. Архів кримінології та судових наук. 2020. № 1. С. 39-43.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63870
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VІІ_Молодіжний_науковий_юридичний_форум=Верстка-239-242.pdfтези401.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.