Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62933
Title: Використання елементів STEM-технологій у викладанні математичних дисциплін майбутнім фахівцям авіаційної галузі
Other Titles: Using elements of STEM technologies in teaching mathematical disciplines to future specialists in the aviation industry
Authors: Кудзіновська, Інна Павлівна
Ластівка, Іван Олексійович
Богатирчук, Анатолій Степанович
Kudzinovska, Inna Pavlivna
Lastivka, Ivan Oleksiyovych
Bogatyrchuk, Anatoly Stepanovych
Keywords: STEM-освіта
математичні дисципліни
професійна спрямованість завдань
математичні моделі
STEM education
mathematical disciplines
professional orientation of tasks
mathematical models
Issue Date: 21-Apr-2023
Publisher: Донецький державний університет внутрішніх справ
Citation: Кудзіновська І., Ластівка І., Богатирчук А. Використання елементів STEM-технологій у викладанні математичних дисциплін майбутнім фахівцям авіаційної галузі // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції», 21 квітня 2023 року, м. Кропивницький: ДонДУВС, 2023. С. 167-169.
Abstract: Розглянуто переваги та проблеми застосування моделей STEM-освіти для викладання математичних дисциплін майбутнім фахівцям авіаційної галузі. Запропоновано можливі шляхи подолання вказаних проблем на основі практичного досвіду викладачів кафедри вищої математики Національного авіаційного університету.
The advantages and problems of using STEM education models for teaching mathematical disciplines to future specialists in the aviation industry are considered. Possible ways to overcome these problems are proposed based on the practical experience of teachers of the Department of Higher Mathematics of the National Aviation University.
Description: 1. Засоби та обладнання STEM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/zasobi-ta-obladnannya-stem/ 2. Бережна О.О. Що таке STEM-освіта та які переваги вона має? // STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти: матеріали всеукр. наук.-педагог. підвищ. кваліф., 18.10 – 26.11.2021 р. – Одеса: Видав. дім «Гельветика», 2021. – С. 18-20. 3. Вища математика. Теорія ймовірностей. Випадкові події: методичні рекомендації до самостійної роботи / І. О. Ластівка, І.П. Кудзіновська, В.В. Кравченко. – К.: НАУ, 2020. – 48 с. 4. Вища математика. Теорія ймовірностей. Випадкові величини: методичні рекомендації до самостійної роботи / І.О. Ластівка, І.П. Кудзіновська, В.В. Кравченко. – К.: НАУ, 2022. – 44 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62933
Appears in Collections:Тези наукових конференцій кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кудзіновська_тези.pdfТези173.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.