Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62912
Title: Роль і застосування розкладання многочлена на множники у процесі вивчення математичних дисциплін
Other Titles: The role and appli and application of polynomial factorization in the mathematical disciplines studying process
Authors: Рева, Надія Віталіївна
Гришко, Олена Миколаївна
Олійник, Олег Петрович
Варивода, Вікторія Олександрівна
Reva, Nadiia
Hryshko, Olena
Oliynyk, Oleh
Varyvoda, Viktoriia
Keywords: многочлен
корінь многочлена
розклад многочлена на множники
кратність кореня многочлена
інформаційно-комунікаційні технології
програмний пакет Мathcad
a polynomial
a polynomial root
polynomial factorization
the multiplicity of a root of a polynomial
communication technologies
Mathcad software package
Issue Date: Sep-2023
Publisher: Видавнича група «Наукові перспективи»
Citation: Рева Н.В., Гришко О.М., Олійник О.П., Варивода В.О. Роль і застосування розкладання многочлена на множники у процесі вивчення математичних дисциплін. Наукові інновації та передові технології. Серія: Педагогіка. Випуск № 10 (24). Київ: Видавнича група «Наукові перспективи», 2023. С. 648–659.
Series/Report no.: ;Випуск № 10 (24)
Abstract: Зосереджуючись на аналізі коренів многочленів, стаття висвітлює, як при вивченні математичних дисциплін операція розкладання многочлена на множники допомагає спрощувати обчислення, сприяє пошуку більш простого розв’язання великої кількості задач, в яких многочлени виступають математичними об’єктами (наприклад, встановлення спільної точки двох алгебраїчних кривих, знаходження власних чисел матриці, обчислення деяких границь, пошук екстремумів функцій з похідними у вигляді многочленів тощо). У статті окрім стандартних додаються нові підходи до вивчення многочленів, зокрема, із залученням можливостей програмного пакету Мathcad. Поглиблення знань щодо операції розкладання многочлена на множники посилює розуміння важливості такого математичного обєкту як многочлен, розширює можливості застосування та аналізу певних математичних моделей, сприяючи подальшому розвитку наукових досліджень вже більш складних проблем.
Focusing on the analysis of polynomial roots, the article highlights how the operation of polynomial factorization aids in simplifying calculations and facilitates finding simpler solutions to a large number of problems in various mathematical disciplines where polynomials serve as mathematical objects (e.g., determining the common points of two algebraic curves, finding eigenvalues of matrices, computing certain limits, searching for extrema of functions with polynomial derivatives, etc.). The article introduces new approaches to studying polynomials, particularly involving the capabilities of the Mathcad software package. Deepening knowledge of the polynomial factorization operation enhances the understanding of the significance of this mathematical object, broadens the possibilities for applying and analyzing certain mathematical models, and contributes to further advancement in scientific research, even for more complex problems.
Description: 1. Збірник задач з алгебри і початків аналізу: навч. посіб. для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / З.І. Слєпкань , А.В. Грохольська, А.Є. Волянська - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 240 с. 2. Прус А.В. Задачі з параметром в шкільному курсі математики: навч.-метод. посіб. / А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: Рута, 2016. – 468 с. 3. Алгебра и теорія чисел: підручник для фіз.-мат. фак. пед. ін.-тів.: [ у 2-х ч.]. / С.Т. Завало, В.М. Костарчук, В.І. Хацет. – Київ.: Вища школа, 1974. – Ч.1 – 462 с. 4. Алгебра і теорія чисел: практикум: навчальний посібник для студ. фізико-матем. фак. пед. інститутів: [у 2-х ч.]. / С.Т. Завало, С.С. Левіщенко, В.В. Пилаєв, І.О. Рокицький. – Київ.: Вища школа, 1986. – Ч.2. – 263 с. 5. Швець В.О. Математика: навч. пос. для студентів вищих навч. закладів І-ІІ рівнів акредитації. / В.О. Швець, Г.І. Білянін – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – 382 с. 6. Шкіль М.І. Математичний аналіз: підручник: [у 2-х ч.] . / М.І. Шкіль. – Київ: Вища школа, 2005. – Ч. 1. - 447 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62912
DOI: 10.52058/2786-5274-2023-10(24)-648-659
Appears in Collections:Наукові статті кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рева_№10(24)_2023.pdfНаукові перспективи_№10(24)_2023429.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.