Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62791
Title: Внутрішній світ професіонала та психологічний простір професійної команди як ракурси аналізу надійності льотного екіпажу
Other Titles: The inner world of a professional and the psychological space of a professional team as angles of analysis of the reliability of the flight crew
Authors: Петренко, Олександр Віталійович
Petrenko, Oleksandr Vitaliyovych
Keywords: професійна надійність
внутрішній світ особистості
психологічний простір
груповий суб’єкт діяльності
професійна відповідальність
організаційна культура
professional reliability
the inner world of the individual
psychological space
group subject of activity
professional responsibility
organizational culture
Issue Date: 2011
Publisher: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Citation: Петренко О.В. Внутрішній світ професіонала та психологічний простір професійної команди як ракурси аналізу надійності льотного екіпажу / О.В.Петренко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць. К., 2011. Т.ХI. Вип.18. С. 388-401.
Abstract: У статті розглядаються особливості включення професіонала, як носія індивідуального внутрішнього світу з притаманними йому властивостями, у екстремальну професійну діяльність у складі професійної команди. Пропонується підхід, згідно з яким професіонал виступає в якості суб’єкту власної професійної надійності. Аналізуються особливості взаємодії професіонала з організаційною культурою професійного середовища. Пропонуються шляхи підвищення професіоналом своєї надійності та підходи до оптимізації психологічного простору професійної команди.
The article examines the peculiarities of including a professional, as a carrier of an individual inner world with its inherent properties, in extreme professional activity as part of a professional team. An approach is proposed, according to which the professional acts as the subject of his own professional reliability. The peculiarities of the professional's interaction with the organizational culture of the professional environment are analyzed. Ways to increase a professional's reliability and approaches to optimizing the psychological space of a professional team are offered.
Description: 1. Ложкін Г.В., Петренко О.В. Проблеми дослідження суміщеної діяльності в операторських професіях з особливими умовами праці // Вісник Національного університету оборони України. Збірник наукових праць. – К.: НУОУ, 2011. – Вип. 2 (21). – С. 156-162. 2. Петренко О.В. Психологічні аспекти управління ресурсами льотного екіпажу // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименка. – К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2010. – Том Х, вип. 17. – С. 346-355. 3. Петренко О.В. Соціально-психологічний клімат льотного екіпажу // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах" – К.: НАУ, 2010. – 70-73 с. 4. Петренко О.В. Психологічні та соціокультурні аспекти оптимізації взаємодії в льотних екіпажах цивільної авіації // Проблеми емпіричних досліджень в психології. – Випуск 4. – К.: Гнозис, 2010. С. 328-334. 5. Петренко О.В. Cучасні проблеми та можливості забезпечення ефективної взаємодії членів льотних екіпажів: соціально-психологічний аспект // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції "Авіа-2009" – К.: НАУ, с. 24.1-24.6. 6. Петренко О.В. Методологічні особливості психологічних досліджень діяльності екіпажів повітряних суден як малих груп // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця. – К.: НАУ, 2007. – С. 164-166 7. Пономаренко Я.І. Забезпечення психологічної готовності професіоналів з урахуванням відображення індивідуальної психологічної проблематики у неформальних ритуалах та прикметах // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах" – К.: НАУ, 2009. – С. 101-103.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62791
Appears in Collections:Наукові статті кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrenko_2011_vspp.pdf200.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.