Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62537
Title: Класифікація та визнання доходів (витрат)
Authors: Бондаренко, Ольга Михайлівна
Козько, Анна Володимирівна
Keywords: доходи
витрати
класифікація
визначення
фінансові результати
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бондаренко О.М., Козько А.В. Класифікація та визнання доходів (витрат) // Матеріали XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінанси, облік та оподаткування: теорія і практика». – К.: НАУ, 2023. – С.26-28.
Abstract: Доходи та витрати є основними економічними категоріями, які характеризують діяльність підприємства. Вони є джерелом формування фінансових результатів підприємства, тобто прибутку або збитку. Доходи та витрати мають значний вплив на фінансове становище підприємства. Вони впливають на обсяги оборотних коштів, рівень рентабельності, платоспроможність підприємства. В умовах конкуренції підприємства повинні постійно підвищувати ефективність своєї діяльності, обліковуючи доходи та витрати, знаходити шляхи їх оптимізації.
Description: 1. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 25.11.2023). 2. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 25.11.2023). 3. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text(дата звернення: 25.11.2023). 4. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027- 00#Text (дата звернення: 25.11.2023). 5. Financial, accounting and analytical information and audit in the system of state and corporate. management: Scientific monograph. Еdited by Serhii Smerichevskyi, Tetiana Kosova. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. Антипенко Н., Рибак О., Куцев О. Фінансово - аналітична та бухгалтерська безпека страхування в ризик - орієнтованому середовищі p. 267-285. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-268-5-13. З грифом «Рекомендовано Вченою радою НАУ». Протокол № 1 від 25.01.2023
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62537
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26 Бондаренко,Козько.pdfтези1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.