Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62517
Title: Запровадженя методики тестування (тест "2 м'яча" та "6 м'ячів") на етапі відбіру студентів до груп спортивного вдосконалення у футзал
Other Titles: Implementation of testing methods ("2 ball" and "6 ball" test) at the stage of student selection for sports improvement groups in futsal
Authors: Бобр, Володимир Іванович
Дейнеко, Ігор Володимирович
Скидан, Інна Володимирівна
Лукашова, Інна Володимирівна
Bobr, V.
Deineko, I.
Skidan, I.
Lukashova, I.
Keywords: футзал
тренування
засоби
вправи
тестування
контроль
техніка
підготовленість
football hall
training
tools
exercises
testing
control
technique
preparedness
Issue Date: 2023
Publisher: Національний педагогічний університет імені Михайло Драгоманова
Citation: Дейнеко І.В. Запровадженя методики тестування (тест "2 м'яча" та "6 м'ячів") на етапі відбіру студентів до груп спортивного вдосконалення у футзал / В.І. Бобр, І.В. Скидан, І.В. Лукашова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – Випуск 2 (174) 24. – 199
Series/Report no.: Серія № 15; Випуск 4 (163) 23
Abstract: У статті представлені результати дослідження ефективності тестування для перевірки показників техніко тактичної та швидкісно-силової витривалості студентів, які проявили бажання спеціалізуватися у футзалі. Розглянуто застосування тестів на етапі відбору студентів у футзалі до груп ПСМ. Наведений перелік тестів є достатньо продуктивним для визначення рівня технічної та тактичної підготовленості, що сприяє швидкому і ефективному визначенню рівня фізичної підготовленості у футзалі. Запропоновані вправи для тестування спрямовані як на розвиток когнітивних функцій гравців так і на визначення точності рухів під час їх виконання. Рекомендується для оптимальної оцінки індивідуального рівня технічної підготовленості футболістів, які об’єктивно відображують рівень виконання конкретних елементів техніки пересувань. Зазначені рухові тести (швидкість, спритність, вибухова сила) можна віднести до рухових вправ комплексної спрямованості. При виконання тестів використовувалися елементи просторової та часової орієнтації, що підкреслює мультіфункціональність заданих вправ. Виконання тестів прискорили момент адаптації гравців, як до вимог так і до роботи у команді. Аналіз результатів тестування свідчить про наявність тенденцій до більш високих показників швидкісно силової спрямованості у групі, що, ймовірно, обумовлено рівнем підготовки і більш високими показниками фізичного розвитку.
The article presents the results of a study of the effectiveness of testing to check indicators of technical-tactical and speed-strength endurance of students who expressed a desire to specialize in futsal. The application of tests at the stage of selection of students in futsal to PSM groups is considered. The given list of tests is sufficiently productive to determine the level of technical and tactical preparation, which helps to quickly and effectively determine the level of physical preparation in futsal. The proposed testing exercises are aimed both at developing the players' cognitive functions and at determining the accuracy of movements during their execution. It is recommended for the optimal evaluation of the individual level of technical preparation of football players, which objectively reflects the level of performance of specific elements of movement technique. The specified motor tests (speed, dexterity, explosive power) can be attributed to motor exercises of complex orientation. When performing the tests, elements of spatial and temporal orientation were used, which emphasizes the multifunctionality of the given exercises. The execution of the tests accelerated the moment of adaptation of the players, both to the requirements and to work in the team. The analysis of the test results reveals the presence of tendencies towards higher indicators of speed-power orientation in the group, which is probably due to the level of training and higher indicators of physical development
Description: 1. Основи теорії тестів. Лекція 4. https://moodle.znu.edu.ua 2. Котов В. С. Рухове тестування як метод відбору юних спортсменів. – Спортивні ігри, 2015. С. 78-80. 3. Байрачний О., Зора К., Дейнеко І. Тест «6 м’ячів» як засіб контролю спеціальної фізичної підготовленості гравців у футзалі // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 20 лютого: зб. наук. праць. – Переяслав, 2020. – Вип. 56. – С. 305-309. 4. Костюкевич В.М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації: Навчальний посібник. – Вінниця: «Планер», 2007.  273 с. 5. Фалес Й. Г., Левчук В. Є. Тестування у футболі та міні-футболі: метод. посібник. – Львів: НВФ «Українськи технології», 2005. – 112 с. 6. Дейнеко І. В., Орленко Н. А., Величенко М. А., Ракитіна Т. І. Взаємозв’язок сили і рухливості нервових процесів з динаміко концентрації уваги у футболістів студентського віку // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педа-гогіка. Психологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2022. – Вип.20. – С. 100-107. 7. Дейнеко І.В., Хачатрян В.І., Гончарук А.І. Концентрація уваги – як частина тренувального процесу з футзалу у непрофільних ЗВО // Індивіджуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: зб. наук. праць / за заг. ред. Л. В. Помиткіної , О. М. Ічанської. К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2020. – С. 235-240. 8. Дейнеко І., Орленко Н., Величенко М., Ракітіна Т. Аналіз взаємозв’язку між рівнем індивідуальності фізичних можливостей та станом психологічного комфорта студентів // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2022. – Вип. 20. – С. 100-107.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62517
DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2023.04(163).10
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Запровадження методики тестування.....pdf482.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.