Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62303
Title: Інноваційні підходи до управління ланцюгами поставок із застосуванням «зелених» технологій
Other Titles: Innovative approaches to supply chain management using green technologies
Authors: Хникіна, Єлизавета Володимирівна
Khnykina, Yelyzaveta
Keywords: кваліфікаційна робота
ланцюг поставок
«зелені» технології
інноваційні методи управління
сталий розвиток
qualification work
supply chain
green technologies
innovative management methods
sustainable development
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Хникіна Є.В. Інноваційні підходи до управління ланцюгами поставок із застосуванням «зелених» технологій. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Логістика». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 115 с.
Abstract: У кваліфікаційній роботі розглянуто інноваційні підходи до управління ланцюгами поставок із застосуванням «зелених» технологій. Ціль даної кваліфікаційної роботи: - надати характеристику діяльності підприємства ТОВ «Аско-Експедиція» як елемента ланцюга поставок; - обґрунтувати управлінські рішення щoдo запровадження «зелених» технологій в ланцюгах поставок для забезпечення сталого розвитку. Задачею кваліфікаційної роботи є реорганізація діяльності транспортно-експедиційної компанії як елемента ланцюга поставок за рахунок застосування «зелених» технологій в контексті сталого розвитку. Головною метою даної роботи є формування сталих та «зелених» ланцюгів поставок. У проєктно-рекомендаційній частині кваліфікаційної роботи розроблені пропозиції по впровадженню заходів щодо застосування «зелених» технологій в діяльності компанії «Аско-Експедиція». Матеріали кваліфікаційної роботи рекомендуються використовувати під час проведення наукових досліджень, у навчальному процесі та в практичній діяльності фахівців з логістики.
The main approaches to innovative management of supply chains with the use of "green" technologies are considered in the qualification work. The purpose of the qualification work is: - to describe the activities of the company «Asko-Ekspedytsiia»; - to substantiate management decisions regarding the introduction of "green" technologies in supply chains to ensure sustainable development. The task of the qualification work is to reorganize the activities of the freight forwarding company as an element of the supply chain due to the use of "green" technologies in the context of sustainable development. The main objective of the qualification work is the formation of sustainable and "green" supply chains. In the project-recommendation part of the qualification work, proposals were developed for the implementation of measures regarding the use of "green" technologies in the activities of the «Asko-Ekspedytsiia» company. The materials of the qualification work are recommended for use in scientific research, in the educational process and in the practical activities of logistics specialists.
Description: Робота публікується згідно з наказом Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: проф., д.е.н. Проданова Лариса Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62303
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хникіна_МАГ_ЛГ_2023.pdfдипломна робота1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.