Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62232
Title: Стратегічне управління транспортною компанією в умовах глобальних логістичних ризиків
Other Titles: Strategic management of a transport company in the conditions of global logistics risks
Authors: Стріжов, Олександр Сергійович
Strizhov, Oleksandr
Keywords: кваліфікаційна робота
стратегічне управління
логістичні ризики
глобальні ризики
транспортні компанії
перевезення вантажів
логістична ліяльність
qualification work
strategic management
logistics risks
global risks
transport companies
cargo transportation
logistics loyalty
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Стріжов О.С. Стратегічне управління транспортною компанією в умовах глобальних логістичних ризиків. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП "Логістика". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 112 с.
Abstract: У кваліфікаційній роботі розглянуто основні підходи до інтегрованого управління транспортуванням логістичного ланцюга. Ціль даної кваліфікаційної роботи: надати організаційно-економічну характеристику діяльності транспортної компанії «Гелиос-транс» в умовах глобальних логістичних ризиків; рекомендації щодо вдосконалення стратегічних управлінських рішень транспортної компанії «Гелиос-транс». Задачею кваліфікаційної роботи є вдосконалення сформувати систему стратегічного управління транспортною компанією «Гелиос-транс» та обґрунтувати критерії її ефективності в умовах глобальних логістичних ризиків. Головною метою даної роботи є обґрунтувати доцільність впровадження стратегії диверсифікації транспортною компанією «Гелиос-транс». У проектно-рекомендаційній частині кваліфікаційної роботи були розроблені пропозиції щодо стратегічного управління транспортною компанією «Гелиос-транс». Матеріали кваліфікаційної роботи рекомендуються використовувати під час проведення наукових досліджень, у навчальному процесі та в практичній діяльності фахівців логістичних підрозділів.
In the qualification work, the main approaches to the integrated management of transportation of the logistics chain are considered. The purpose of this qualification work: to provide an organizational and economic description of the activity of the transport company "Helios-trans" in the conditions of global logistics risks; recommendations for improving strategic management decisions of the transport company "Helios-trans". The task of the qualification work is to improve the formation of the strategic management system of the transport company "Helios-trans" and to substantiate the criteria of its effectiveness in the conditions of global logistics risks. The main goal of this work is to substantiate the feasibility of implementing a diversification strategy by the Helios-trans transport company. In the project-recommendation part of the qualification work, proposals were developed regarding the strategic management of the transport company "Helios-trans". Materials of the thesis are recommended for use during scientific research, in the educational process and in the practical work of specialists of logistics departments.
Description: Робота публікується згідно з наказом Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: проф., д.е.н. Смерічевська Світлана Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62232
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стріжов_МАГ_ЛГ_2023.pdfдипломна робота2.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.