Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62124
Title: Тарифне регулювання авіаційних послуг
Other Titles: Tariff regulation of aviation services
Authors: Герасименко, Ірина
Herasymenko, Iryna ​
Keywords: тариф
регулювання
авіація
послуга
тariff
regulation
aviation
services
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Тарифне регулювання авіаційних послуг: методичні рекомендації до виконання курсової роботи / уклад.: І.М.Герасименко. – К.: НАУ, 2022. – 36 с.
Abstract: Містять методичні рекомендації до виконання курсової роботи, вимоги до структури та змісту, правила оформлення, опис процедури захисту виконаної роботи та критерії оцінювання, а також список рекомендованої літератури. Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» освітньо професійної програми «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»
Contains methodical recommendations for course work, requirements for structure and content, registration rules, procedure description defense of the completed work and evaluation criteria, as well as a list recommended literature. For students of higher education of the "Bachelor" OS, specialty 275 "Transport technologies (on air transport)" of the educational and professional program "Air passenger flight attendant transportation"
Description: 1. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р. 2. Актуальні напрями розвитку технічного та виробничого потенціалу національної економіки: монографія / за ред. В.О. Пінчук, Г.С. Прокудіна. Дніпро: Пороги, 2021. 3. Актуальні напрями розвитку технічного та виробничого потенціалу національної економіки (економічний аспект): монографія / заред. Л.М. Савчук, В.І. Дубницького, Л.М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2021. 4. Давідіч Ю. О. Ефективність транспорту: конспект лекцій/ Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька, М. В. Ольхова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 36 с. 5. Давідіч Ю. О., Фалецька Г.І. Ефективність транспортних процесів: конспект лекцій. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 74 с. 6. Науково-технічні дослідження у галузі транспорту: колективна монографія / за заг. ред. Д.В. Ломотька. Академія технічних наук України. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2022. Т. 1, Т.2. 7. Про ціни і ціноутворення [Електронний ресурс] : закон України від 21.06.2012 № 5007-VI ; станом на 24.06.2015 / Верховна Рада України. - Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5007-17. - Дата останнього доступу : 22.06.2017. – Назва з екрану. 8. Парижан Н. В. Державне регулювання ціноутворення в Україні / Н. В. Парижан // Фінанси України. - 2000. - № 4. - С. 31- 36. 9. Про ціноутворення в умовах реформування економіки [Електронний ресурс]: постанова КМУ від 21.10.1994 № 733 / Кабінет Міністрів України. - Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/733- 94-%D0%BF. - Дата останнього доступу : 22.06.2017. – Назва з екрану. 10.Тормоса Ю. Г. Ціни і цінова політика : навч. посібник / Ю. Г. Тормоса. – К. : КНЕУ, 2001. –122 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62124
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод тарифне регулювання.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.