Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62117
Title: Optimal damping system of fire extinguisher liquid
Other Titles: Система оптимального демпфування коливань вогнегасної рідини
Authors: Tykhonov, Bohdan
Тихонов, Богдан Сергійович
Keywords: qualification work
aircraft
automatic control system
system of damping oscillations
firefighting liquid
stability optimization
measurement accuracy
кваліфікаційна робота
літальний апарат
система автоматичного керування
система демпфування коливань
вогнегасна рідина
оптимізація стабільності
точність вимірювань
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Tykhonov B. S. Optimal damping system of fire extinguisher liquid. – Thesis for a master degree in "Automation and computer-integrated technologies" – National Aviation University, Kyiv, 2023, 72 p.
Abstract: The system of optimal damping of liquid vibrations (sometimes known as an active damping system) can be applied in various fields where it is important to control the oscillations of the liquid. Here are a few examples of such systems' applications: Oil and Gas Industry: The oil and gas industry uses large tanks and pipelines for storing and transporting gases and liquids. The oscillations of the liquid in these systems can be hazardous and lead to leaks or accidents. Optimal damping systems can help reduce these oscillations and ensure safety. Aerospace Industry: In spacecraft and rockets, liquid rocket fuel is often stored in tanks and can experience vibrations during flight. These vibrations can affect flight stability and accuracy. Optimal damping systems can help mitigate these oscillations. Liquid Energy: In the liquid energy sector, liquid fuels such as liquid hydrogen or liquid natural gas may experience vibrations in tanks and pipelines. Damping systems help ensure a stable supply of these fuels. Maritime and Shipbuilding Sector: In large maritime vessels and drilling platforms, the oscillations of seawater can affect stability and safety. Damping systems can be used to reduce the impact of these vibrations. However, our topic is "The system of optimal damping of fire extinguishing liquid," which can be applied in the fire safety field. One of the effective ways to extinguish fires is the use of aviation. However, in the fire zone when dropping water, the aircraft must fly at low altitude, while testing significant impacts of air turbulence. which leads to fluctuations in their water. This creates additional difficulties when operating an aircraft. As has been repeatedly emphasized, the problem of ensuring the dynamic stability of objects of such LA with liquid, taking into account the elasticity of their body and fluid mobility in tanks, is one of the main ones in the design of control systems for these objects.
Система оптимального гасіння коливань рідини (іноді відома як система активного гасіння) може бути застосована в різних областях, де важливо контролювати коливання рідини. Ось декілька прикладів застосування таких систем: Нафтова та газова промисловість: у нафтовій та газовій промисловості використовуються великі резервуари та трубопроводи для зберігання та транспортування газів і рідин. Коливання рідини в цих системах можуть бути небезпечними та призвести до витоків або аварій. Оптимальні системи демпфування можуть допомогти зменшити ці коливання та забезпечити безпеку. Аерокосмічна промисловість: у космічних кораблях і ракетах рідке ракетне паливо часто зберігається в баках і може відчувати вібрацію під час польоту. Ці вібрації можуть вплинути на стабільність і точність польоту. Оптимальні системи демпфування можуть допомогти пом’якшити ці коливання. Рідка енергія: у секторі рідкої енергії рідке паливо, наприклад рідкий водень або рідкий природний газ, може відчувати вібрацію в резервуарах і трубопроводах. Системи амортизації допомагають забезпечити стабільну подачу цього палива. Морський і суднобудівний сектор: на великих морських суднах і бурових платформах коливання морської води можуть впливати на стабільність і безпеку. Для зменшення впливу цих вібрацій можна використовувати системи демпфування. Але наша тема «Система оптимального гасіння вогнегасної рідини», яка може бути застосована в сфері пожежної безпеки. Одним із ефективних способів гасіння пожеж є використання авіації. Однак у зоні пожежі при скиданні води літак повинен летіти на малій висоті, випробовуючи при цьому значні впливи турбулентності повітря. що призводить до коливань їх води. Це створює додаткові труднощі при експлуатації літака. Як неодноразово наголошувалося, проблема забезпечення динамічної стійкості об’єктів таких ЛА з рідиною з урахуванням пружності їх тіла та рухливості рідини в резервуарах є однією з основних при проектуванні систем керування цими об’єктами.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: кандидат технічних наук, старший викладач кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Гордієнко Олександр Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62117
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_151_АКІК_2023_Тихонов.pdfКваліфікаційна робота з пояснювальною запискою1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.