Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62116
Title: Cybersecure automated workstation for the development of equipment based on AVR series microcontrollers
Other Titles: Кібербезпечне автоматизоване робоче місце для розробки обладнання на базі мікроконтролерів серії AVR
Authors: Stohnii, Oleksii
Стогній, Олексій Ігорович
Keywords: qualification work
cyber security
Arduino Uno R4 WіFі
temperature sensors
protection against attacks
microcontroller
automated workplace
кваліфікаційна робота
кібербезпека
Arduino Uno R4 WiFi
датчики температур
захист від атак
мікроконтролер
автоматизоване робоче місце
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Stohnii O.І. Cybersecure automated workstation for the development of equipment based on AVR series microcontrollers. – Thesis for a master degree in "Automation and computer-integrated technologies" – National Aviation University, Kyiv, 2023, 99 p.
Abstract: The concept of Automated Workplaces is integral to the modern professional environment, which is constantly confronted with the challenge of processing an ever-increasing volume of information. In this context, AVR series microcontrollers emerge as a pivotal element due to their robustness and versatility in a variety of applications. This work aims to delve deep into the intricacies of these microcontrollers, exploring the software used for programming them and developing a series of laboratory works to enhance understanding and practical skills in this area. Moreover, in the current digital age, the aspect of cybersecurity cannot be overstated. The integration and development of microcontroller-based systems must take into account the potential cyber threats and vulnerabilities that could compromise the integrity and functionality of these systems. Therefore, this work also emphasizes the importance of incorporating cybersecurity principles into the design and operation of automated workplaces. By exploring the various cybersecurity measures, such as secure coding practices, encryption, and network security protocols, this thesis aims to provide a comprehensive understanding of how to protect microcontroller-based systems from potential cyber threats, thereby ensuring their safe and efficient operation in various applications.
Концепція автоматизованих робочих місць є невід’ємною частиною сучасного професійного середовища, яке постійно стикається з проблемою обробки постійно зростаючого обсягу інформації. У цьому контексті мікроконтролери серії AVR стають ключовим елементом завдяки своїй надійності та універсальності в різноманітних додатках. Ця робота спрямована на глибоке вивчення тонкощів цих мікроконтролерів, вивчення програмного забезпечення, що використовується для їх програмування, і розробки серії лабораторних робіт для покращення розуміння та практичних навичок у цій галузі. Крім того, у нинішню цифрову епоху аспект кібербезпеки неможливо переоцінити. Інтеграція та розробка систем на основі мікроконтролерів повинні брати до уваги потенційні кіберзагрози та вразливості, які можуть поставити під загрозу цілісність і функціональність цих систем. Тому ця робота також підкреслює важливість включення принципів кібербезпеки в проектування та роботу автоматизованих робочих місць. Досліджуючи різні заходи кібербезпеки, такі як безпечні методи кодування, шифрування та протоколи мережевої безпеки, ця дисертація має на меті забезпечити повне розуміння того, як захистити системи на основі мікроконтролерів від потенційних кіберзагроз, таким чином забезпечуючи їх безпечну та ефективну роботу в різних програми.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: кандидат технічних наук, професор кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Сергеєв Ігор Юрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62116
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DYPLOMA MASTER STOHNII V2.pdfКваліфікаційна робота з пояснювальною запискою1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.