Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62004
Title: Вплив цифрових технологій на розвиток маркетингових досліджень
Other Titles: The influence of digital technologies on the development of marketing research
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Левковська, Тетяна Андріївна
Хайдарова, Тетяна Миколаївна
Shevchenko, Anna Valeriyivna
Levkovska, Tetyana Andriivna
Khaidarova, Tetiana Mykolaivna
Keywords: цифрові технології
маркетингові дослідження
споживач
розвиток
застосування методів
влив
зміни
digital technologies
marketing research
consumer
development
application of methods
influence
changes
Issue Date: 2023
Publisher: Видавнича група "Наукові перспективи"
Citation: Шевченко А.В., Левковська Т.А., Хайдарова Т.М.. Вплив цифрових технологій на розвиток маркетингових досліджень // Наукові інновації та передові технології. Серія:Управління та адміністрування. - 2023. - Вип. 5(19). - С. 169–176.
Series/Report no.: Наукові інновації та передові технології. Серія:Управління та адміністрування;Вип. 5(19)
Abstract: Стаття присвячена актуальним питанням використання цифрових технологій в маркетингових дослідженнях. У статті розглянуто поняття «маркетингові дослідження ринку». Проаналізовано основні методи маркетингових досліджень ринку, серед яких: анкетування, спостереження, фокус-групи, аналіз веб-статистики, аналіз соціальних мереж, аналіз продажів, експеримент. Визначено чинники, що найбільше впливають на маркетингові дослідження з боку технологій. Серед таких чинників, зокрема, є соціальні мережі, що містять велику кількість інформації про цільову аудиторію, дозволяючи розширити спектр даних про споживчу поведінку у маркетингових дослідженнях. Спостереження за поведінкою клієнтів через гаджети є ще одним чинником впливу на маркетингові дослідження. Бурхливий розвиток персональних технологічних пристроїв значно полегшує спостереження за поведінкою цільовою аудиторії та збирає цінну інформацію в режимі реального часу. Навіть мобільні додатки можуть збирати дані клієнтів і встановлювати моделі поведінки. Наступним чинником є автоматизація, вона дозволяє прискорити процеси та уникнути людського фактору. Перехід великої кількості процесів на відеоформат має відображення і на маркетингових дослідженнях. Опитування та фокус-групи тепер можна провести дистанційно, в будь-який час та із будь-якої точки світу, де є підключення до мережі Інтернет. Завдяки розвитку цифрових технологій, збільшився обсяг аудиторії та ринку, які може охопити маркетингове дослідження, що також є чинником впливу на сучасні маркетингові дослідження. У дослідженні визначено інструменти, що виникли із технологічним розвитком і знайшли своє застосування в маркетингових дослідженнях. Такими інструментами є: онлайн-опитування, веб-аналітика, соціальний медіа-моніторинг, аналіз глибинних даних, big-data, віртуальна реальність та доповнена реальність, машинне навчання та штучний інтелект, Eye-tracking, GPS-відстеження, аналітика голосових даних. У статті проаналізовано бренди, які використовують технології для проведення маркетингових досліджень ринку. Серед них, зокрема, є Coca Cola, Amazon, Unilever, P&G, Nike, Microsoft, Uber.
The article is devoted to topical issues of digital technology use in marketing research. The article discusses the concept of "marketing market research". The main methods of marketing market research are analyzed, including: questionnaires, observations, focus groups, analysis of web statistics, analysis of social networks, sales analysis, experiment. The factors that have the greatest influence on marketing research from the side of technology have been determined. Among such factors, in particular, are social networks, which contain a large amount of information about the target audience, allowing to expand the range of data on consumer behavior in marketing research. Observing customer behavior through gadgets is another factor influencing marketing research. The rapid development of personal technological devices makes it much easier to observe the behavior of the target audience and collect valuable information in real time. Even mobile apps can collect customer data and establish patterns of behavior. The next factor is automation, it allows you to speed up processes and avoid the human factor. The transition of a large number of processes to the video format is also reflected in marketing research. Surveys and focus groups can now be conducted remotely, on any IAS and from anywhere in the world with an Internet connection. Thanks to the development of digital technology, the volume of the audience and the market that can be covered by marketing research has increased, which is also a factor of influence on modern marketing research. The research identifies the tools that emerged with technological development and found their application in marketing research. Such tools are: online surveys, web analytics, social media monitoring, deep data analysis, big data, virtual reality and augmented reality, machine learning and artificial intelligence, eye-tracking, GPS tracking, voice data analytics. The article analyzes brands that use technology to conduct market research. Among them, in particular, are Coca Cola, Amazon, Unilever, P&G, Nike, Microsoft, Uber.
Description: 1. Дриль О. І. Маркетингові дослідження ринку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. 2008. № 633. С. 215. 2. Ковальчук С. В., Петрицька О. С. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2010. № 1. С. 42–51. 3. Лилик І. В., Кудирко О. В. (2010). Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи. Київ. 4. Журавльова М. О. Роль та сучасні методи маркетингових досліджень у бізнесі. 5. Шевченко А.В., Марчук В.В. Особливості управління попитом на основі цифрових маркетингових технологій / Проблеми системного підходу в економіці. Вип. 3(89), 2022. С. 177-183. 6. Shevchenko A., Borysenko O. Marketing Approach to the Formation of Management System for Enterprise Strategic Development in the Context of Globalisation. JILC (Journal of International Legal Communication) 1(1), 2021. 272 p. P. 186-196. 7. Віт К. (2019). 5 способів використання машинного навчання у сфері маркетингу. URL: https://coworkingplatforma.com/ua/blog/5-sposobiv-vikoristanna-masinnogo-navcanna-u-sferi-marketingu/ (дата звернення: 20.04.2023) Журнал «Наукові інновації та передові технології» № 5(19) 2023 (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка») 176 8. Гнітецький Є. В. (2017). Big Data в маркетингу: орієнтація на споживача.Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, № 14. С. 281–285. 9. The impact of technology on market research. Kadence. URL: https://kadence.com/the-impact-of technology-in-market-research-whats-changed-and-whats-to-come/ (дата звернення: 20.04.2023). 10. Пошук та аналіз блогерів в Instagram. trendHERO. URL: https://trendhero.io/ua/ (дата звернення: 20.04.2023). 11. The Role of Technology in Market Research - PR News. PR News: Top Public Relations, Marketing and Social Media Blog. URL: https://everything-pr.com/the-role-of-technology-in-market-research/ (дата звернення: 17.04.2023). 12. How technology is transforming market research. Kantar. Understand People, Inspire Growth. URL: https://www.kantar.com/inspiration/agile-market-research/how-technology-is-transforming-market research (дата звернення: 20.04.2023).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62004
DOI: 10.52058/2786-5274-2023-5(19)
Appears in Collections:Наукові статті кафедри вищої математикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.