Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61611
Title: Розвиток цифрових технологій податкового адміністрування
Authors: Омелян, В.П.
Keywords: трансформації
цифровізація
податкові відносини
цифрові технології
платники податків
Issue Date: Oct-2023
Citation: Омелян В.П. Розвиток цифрових технологій податкового адміністрування // І Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна економіка: перспективи та технології»: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5 жовтня 2023 р.). К.: НАУ, 2023. – стр. 23-25
Abstract: Сучасний етап розвитку економічної системи нерозривно пов’язаний із цифровими трансформаціями управлінських процесів внаслідок поши­ рення інформаційно-комунікаційних технологій, електронного врядування, мережевих систем тощо. Сучасні процеси цифровізації не тільки впро­ваджують нові цифрові можливості, але також призводять до змін у моделях та способах взаємодії з клієнтами. Ці зміни стосуються як приватного сектору, так і сектору державного управління, включаючи податкову сис­ тему. Податкова система та впровадження податкової політики активно користуються електронними сервісами та автоматизованими інформацій­ ними технологіями, що суттєво перетворює парадигму податкового адмі­ністрування в цілому та спосіб виконання сервісних і контрольних функ­ цій податкових органів.
Description: 1. Мединська Т., Ногінова Н. Цифровізація органів податкового адмі­ ністрування в контексті сучасних викликів і загроз // Наукові записки На­ ціонального університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: нау­ ковий журнал. 2022. (24(52)). С. 90-96. 2. Пустоваров А. І. Формування механізму цифрової трансформації управління розвитком національної економіки. Науковий вісник Ужгоро­дського національного університету. Серія «Міжнародні економічні від­носини та світове господарство». 2020. Вип. 34. С. 213-218.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61611
Appears in Collections:І Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна економіка: перспективи та технології»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdfтези доповіді56.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.