Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61392
Title: Assessment of the warfare impact on the content and distribution of heavy metals in soils of the Sumy oblast
Other Titles: Оцінка впливу воєнних дій на вміст та поширення важких металів у ґрунтах Сумської області
Authors: Tuzhyk, Bohdan Yuriiovych
Тужик, Богдан Юрійович
Keywords: кваліфікаційна робота
environmental pollution
combat pollution
pollution parameters
fertile soils
heavy metals
sources of heavy metals
consequences of military actions
detoxification measures
забруднення навколишнього середовища
забруднення бойовими діями
параметри забруднення
родючі грунти
важкі метали
джерела важких металів
наслідки воєнних дій
заходи детоксикації
Issue Date: Jun-2023
Publisher: National Aviation University
Abstract: the results of a study of the negative impact of military actions on the health and productivity of soil covers are presented: eruptions from air bombs and artillery shelling, mined territories, destroyed heavy military equipment, leakage of oil products, burned areas from fires, landslides became the main markers signaling the powerful influence on soil resistance to pollution. It has been established that soil disturbance causes severe socio-economic consequences, both at the regional and national levels. The drastic change of landscapes requires an immediate and comprehensive study, followed by the development of policies for the management of war-contaminated lands. Failure to act on the outlined problem risks causing accelerated soil erosion, negatively impacting production, spreading toxic/contaminated agricultural or other types of products, as well as negatively impacting human health. However, monitoring of soil condition assessment is still fragmentary. It has been proven that the use of the methodology for determining the amount of damage caused to the land resources of Ukraine as a result of Russia's military actions will contribute to the fixation of ecocide, which in the future can ensure compensation and restoration of the natural environment.
представлено результати дослідження негативного впливу військових дій на здоров’я та продуктивність ґрунтових покривів: вирви від авіабомб та артилерійських обстрілів, заміновані території, знищена важка військова техніка, витік нафтопродуктів, випалені ділянки від пожеж, зсуви ґрунту стали основними маркерами, що сигналізують про потужний вплив на стійкість ґрунтів до забруднень. Встановлено, що порушення ґрунтів спричиняють важкі соціально-економічні наслідки, як на регіональному, так і на національному рівні. Різка зміна ландшафтів потребує негайного та комплексного дослідження з подальшою розробкою політики управління забрудненими війною землями. Бездіяльність щодо окресленої проблеми ризикує спричинити пришвидшену ерозію ґрунтів, негативно вплинути на виробництво, поширення токсичної/ забрудненої сільськогосподарської чи іншого типу продукції, а також негативно впливати на здоров’я людей. Однак нині моніторинг оцінки стану ґрунтів і досі має фрагментарний характер. Доведено, що використання методики визначення розміру шкоди завданої земельним ресурсам України внаслідок військових дій росії сприятиме фіксації екоциду, що в подальшому може забезпечити відшкодування та відновлення природнього середовища.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: доцент, к.ф.-м. н., Гроза Валентина Анатоліївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61392
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Тужик.pdfКваліфікаційна_робота1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.