Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61377
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Системний аналіз якості навколишнього середовища"
Other Titles: Educational and methodological complex on the subject "System Environmental Quality Management"
Authors: Матвєєва, Ірина Валеріївна
Радомська, Маргарита Мирославівна
Matvieieva, Iryna Valeriivna
Radomska, Marharyta Myroslavivna
Keywords: системний аналіз
якість наколишнього середовища
оцінка якості довкілля
біоіндикація
system analysis
environmental quality
environmental quality assessment
bioindication
Issue Date: Jul-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього середовища» в системі пов’язане з її фундаментальним значенням у професійній підготовці здобувачів освіти. Отримані професійні знання дозволять майбутнім фахівцям розробляти та оцінювати ефективність методів охорони біосфери від забруднення з урахуванням національних і міжнародних нормативних документів. Дисципліна «Системний аналіз якості навколишнього середовища» сприяє формуванню у студентів системного наукового мислення і набуття практичних навиків аналізу складних біологічних та техногенних систем. Метою дисципліни є навчання студентів основам теорії та методам оцінки явищ та процесів біологічного та техногенного походження, що відбуваються в довкіллі з точки зору їх впливу на якість навколишнього середовища та його окремих компонентів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є одержання знань для вирішення таких задач: - проводити спостереження за станом навколишнього середовища; - оцінювати фактичний стан оточуючого середовища; - відтворювати процеси і явища як цілісну систему та виявляти системні закономірності, - враховувати і передбачати можливі взаємозв'язки елементів системи (підсистем), - розробляти рекомендації щодо методів очищення викидів в атмосферу і гідросферу з урахуванням впливу екологічних факторів, а також оцінювати ефективність очищення ґрунту, повітря, води в конкретних умовах; - враховувати соціальні та економічні аспекти охорони біосфери; - застосовувати національні та міжнародно-правові принципи охорони довкілля.
Place of subject "System Environmental Quality Management" in the system is related to its fundamental importance in the professional training of education seekers. The acquired professional knowledge will allow future specialists to develop and evaluate the effectiveness of methods of protecting the biosphere from pollution, taking into account national and international regulatory documents. Discipline "System Environmental Quality Management" contributes to the formation of systematic scientific thinking in students and the acquisition of practical skills in the analysis of complex biological and man-made systems. The purpose of the subject is to teach students the basics of theory and methods of evaluating phenomena and processes of biological and technogenic origin occurring in the environment from the point of view of their impact on the quality of the environment and its individual components. The tasks of the academic subject are the acquisition of knowledge to solve the following problems: - monitor the state of the environment; - assess the actual state of the surrounding environment; - to reproduce processes and phenomena as a complete system and to identify systemic regularities, - take into account and predict the possible interrelationships of system elements (subsystems), - develop recommendations on methods of cleaning emissions into the atmosphere and hydrosphere, taking into account the influence of environmental factors, as well as evaluate the effectiveness of cleaning soil, air, and water in specific conditions; - take into account social and economic aspects of biosphere protection; - apply national and international legal principles of environmental protection.
Description: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Системний аналіз якості навколишнього середовища" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 101 "Екологія"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61377
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
системний аналіз якості скан. фін..pdfРобоча _програма592.89 kBAdobe PDFView/Open
02_СА_КЛ.pdf263.16 kBAdobe PDFView/Open
03_СА_МКР.pdf236.12 kBAdobe PDFView/Open
04_СА_КР(ЗФН).pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
05_СА_КР.pdf504.32 kBAdobe PDFView/Open
06_СА_ПЗ.pdf534.36 kBAdobe PDFView/Open
06_СА_ПЗ.pdf534.36 kBAdobe PDFView/Open
07_СА_ЕБ.pdf444.69 kBAdobe PDFView/Open
Сілабус.pdf379.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.