Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61374
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методологія оцінювання екологічних ризиків"
Other Titles: Educational and methodological complex on the subject "Methodology of Environmental Risk Assessment"
Authors: Міхєєв, Олександр Миколайович
Mikheev, Oleksandr Mykolayovych
Keywords: небезпека
ризик
оцінка ризиків
екологічний ризик
управління ризиками
hazard
risk
risk assessment
environmental risk
risk management
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі природничих наук. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знань з оцінювання ризиків сучасного стану довкілля, функціональних засад оцінювання ризиків, їх класифікації, кількісної оцінки та принципів сприйняття і управління екологічними ризиками. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - вивчення та засвоєння основних зв’язків характеристики стану довкілля з методами оцінювання екологічних ризиків; - вивчення та засвоєння видів небезпеки, їх джерел та факторів і ситуацій, що потребують аналізу ризиків; - вивчення та засвоєння концептуальних засад теорії і практики оцінювання ризиків, їх кількісної оцінки та нормування рівнів чинників, що мають поріг дії і безпорогову дію; - вивчення та засвоєння стратегії сприйняття і управління екологічними ризиками.
This educational subject is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of natural sciences. The purpose of the educational subject is to provide students with knowledge on assessing the risks of the current state of the environment, the functional principles of risk assessment, their classification, quantitative assessment, and the principles of perception and management of environmental risks. The tasks of the academic subject are: - study and assimilation of the main connections of the characteristics of the state of the environment with methods of environmental risk assessment; - studying and mastering the types of danger, their sources and factors and situations requiring risk analysis; - studying and mastering the conceptual foundations of the theory and practice of risk assessment, their quantitative assessment and normalization of the levels of factors that have a threshold of action and non-threshold action; - studying and mastering the strategy of perception and management of environmental risks.
Description: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методологія оцінювання екологічних ризиків" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 101 "Екологія"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61374
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методологія оцінювання екологічних ризиків скан.фін..pdfРобоча_програма406.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.