Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61302
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» 275
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline “Business language” 275
Authors: Дишлева, Ганна Володимирівна
Dyshleva, Ganna
Keywords: контракт
contract
бізнес комунікація
business communication
переговори
negotiations
зустрічі
meetings
презентація
presentation
маркетинг
marketing
зайнятість і безробіття
employment and unemployment
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є практичною основою формування у студентів навичок вільного володіння іноземною мовою, вміння здобувати потрібну інформацію з іноземних друкованих матеріалів, вільно користуватися іноземною літературою за фахом та в сфері ділового спілкування, що сприяє підвищенню кваліфікації та допомагає їм добре виконувати професійні обов’язки. Навчання мові ділового спілкування є невід’ємною складовою підготовки фахівців, робота яких в сучасних умовах набуває особливо важливого значення в усіх галузях діяльності. Вивчення ділової іноземної мови розширює кругозір та ерудицію студентів, розвиває інтерес до професії, підвищує їх культурний рівень. Основними завданнями вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» є розкриття суті, мети та завдання професійно-орієнтованої ділової комунікації в сучасному світі; володіння основною термінологією сфери ділового спілкування; удосконалення знань з лексичних та граматичних норм сучасної іноземної мови, що важливі у професійно-орієнтованому діловому дискурсі; удосконалення та подальший розвиток набутих знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної діяльності; підвищення культури писемного та усного мовлення; формування усвідомлення важливості іншомовної компетентності у професійній сфері; розширення знань про сфери використання професійної іноземної мови; розвиток творчого мислення студентів; надання доступу студенту до зарубіжних фахових джерел.
This discipline is a practical basis for the formation of students' ability to speak a foreign language fluently, to obtain the necessary information from foreign printed materials, to freely use foreign literature by profession and in the field of business communication, which contributes to the improvement of qualifications and helps them to perform their professional duties well. Learning the language of business communication is an integral part of the training of specialists, whose work in modern conditions is of particular importance in all fields of activity. Studying a business foreign language expands students' horizons and erudition, develops interest in the profession, and raises their cultural level. The main tasks of studying the discipline "Business foreign language" are to reveal the essence, purpose and task of professionally oriented business communication in the modern world; mastery of the basic terminology of the field of business communication; improving knowledge of lexical and grammatical norms of a modern foreign language, which are important in professionally oriented business discourse; improvement and further development of acquired knowledge, skills and abilities in a foreign language in various types of language activities; improving the culture of written and oral communication; formation of awareness of the importance of foreign language competence in the professional sphere; expanding knowledge about the spheres of professional foreign language use; development of students' creative thinking; giving the student access to foreign professional sources.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», навчальних та робочих навчальних планів № РМ–7-275/21, № РМ–12-275/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61302
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичний комплекс Ділова іноземна мова.pdfНМК (275)513.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.