Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61058
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Моделювання та управління розвитком економічних систем"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Modeling and management of the development of of economic systems"
Authors: Касьянова, Наталія Віталіївна
Kasyanova, Natalia
Keywords: економічні системи
економічний розвиток
економіка
еволюційна економіка
динамічні системи
економічне прогнозування
economic processes
economic development
economy
evolutionary economics
dynamic systems
economic forecasting
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економіка. Метою навчальної дисципліни є формування компетентності щодо оволодіння методами обґрунтування механізму збалансованого розвитку соціально-економічних систем; моделювання варіантів управлінських рішень щодо підтримки рівноважного стану системи у навколишньому середовищі.
This discipline is a theoretical and practical Theoretical and practical knowledge and skills that form the profile of a specialist in economics. The aim of the discipline is to form competence in mastering the methods of justifying the mechanism of balanced development of socio-economic systems; modeling of management options decisions to maintain the equilibrium state of the system in the environment. the environment.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Моделювання та управління розвитком економічних систем» розроблено на основі освітньо-професійних програм «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», навчальних та робочих навчальних планів НМ-6-051-1/21, НМ-6-051-2/21, НМ-6-051-3/21, НМ-6-051-4/21, РМ-6-051-1/21, РМ-6-051-2/21, РМ-6-051-3/21, РМ-6-051-4/21, НМ-6-051-1з/21, НМ-6-051-2з/21, НМ-6-051-3з/21, НМ-6-051-4з/21, РМ-6-051-1з/21, РМ-6-051-2з/21, РМ-6-051-3з/21, РМ-6-051-4з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка» та відповідних нормативних документів. The work program of the discipline "Modeling and Management of Economic Systems Development" is developed on the basis of the educational and professional programs "Economic Cybernetics", "Digital Economy", "International Economics", "Business Economics", curricula NM-6-051-1/21, NМ-6-051-2/21, NМ-6-051-3/21, NМ-6-051-4/21, RМ-6-051-1/21, RМ-6-051-2/21, RМ-6-051-3/21, RМ-6-051-4/21, NМ-6-051-1з/21, NМ-6-051-2з/21, NМ-6-051-3з/21, NМ-6-051-4з/21, RМ-6-051-1з/21, RМ-6-051-2з/21, RМ-6-051-3з/21, RМ-6-051-4з/21 for the training of higher education students of the educational degree "Master" in the specialty 051 "Economics" and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61058
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Моделювання та управління розвитком_Касьянова.pdfРобоча програма навчальної дисципліни908.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.