Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61056
Название: Правове регулювання спільного авіаційного простору: проблеми імплементації
Другие названия: Legal regulation of common aviation area: problems of implementation
Авторы: Гусар, Ольга Анатоліївна
Чулінда, Людміла Іванівна
Gusar, Olga
Chulinda, Liudmyla
Ключевые слова: пільний авіаційний простір
цивільна авіація
Регламенти ЄС
імплементація
common aviation space
civil aviation
EU Regulations
implementation
Дата публикации: 1-окт-2023
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Гусар О., Чулінда Л., Правове регулювання спільного авіаційного простору: проблеми імплементаці // International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy. №4(2), 2023, стр. 1-8.
Серия/номер: International Science Journal of Jurisprudence & Philosoph;№ 4(2)
Краткий осмотр (реферат): У статті аналізуються основні положення Угоди про спільний авіаційний простір, яка укладається між Європейським Союзом і третіми країнами з метою встановлення спільних стандартів безпеки використання повітряного простору.Зазначається, що Україна має імплементувати акти ЄС у сфері цивільної авіації для подальшого стабільного розвитку повітряних сполучень, збільшення кількості польотів та пасажирських перевезень у напрямідо Європи, що позитивно відобразиться на туристичній галузі, веденні бізнесу та інших міжнародних відносинах, а також продовжить важливі соціальні, економічні та політичні реформи.Аналізуються Регламенти і Директиви ЄС, які підлягають обов’язковій імплементації, оскільки мають суттєвий вплив на розвиток цивільної авіації в Україні. Стверджується, що Україна бере на себе зобов’язання привести національне законодавство у сфері розслідування авіаційних подій у повну відповідність до Регламентів ЄС.У зв’язкуз необхідністю відновлення потреб цивільної авіації здійснюється аналіз зростання попиту на авіаційні види обслуговування, сприяючи розвитку туризму, торгівлі та трудової зайнятості, авіація стає важливою сфероюекономічного розвитку. Підкреслюється необхідністьдослідження пріоритетних напрямів імплементації актів ЄС у сфері цивільної авіації,оскількистандарти цивільної авіації потребують належного вивчення і реалізації для ефективного використання спільного повітряного простору, відновлення аеронавігаційної інфраструктури. Проаналізовано шляхи досягнення відповідності рівня розвитку національної цивільної авіації міжнародним та європейським стандартам, розглянутопереваги участі України в Угоді про спільний авіаційний простір. Зазначається, що проведення досліджень у цьому напрямі є актуальним та необхідним науковим пошуком
The article analyzes the main provisions of the Agreement on Common Aviation Space, which is concluded between the European Union and third countries in order to establish common safety standards for the use of airspace.It is noted that Ukraine should implement the EU acts in the field of civil aviation for the further stable development of air connections, increase the number of flights and passenger transportation in the direction of Europe, which will have a positive impact on the tourism industry, doing business and other interpersonal relations, as well as continue important social, economic and political reforms.EU Regulations and Directives are analyzed, which are subject to mandatory implementation, as they have a significant impact on the development of civil aviation in Ukraine.It is claimed that Ukraine undertakes to bring national legislation in the field of investigation of aviation events into full compliance with EU Regulations.In connection with the need to restore the needs of civil aviation, an analysis of the growth in demand for aviation services is carried out, contributing to the development of tourism, trade and employment, aviation becomes an important tool of economic development.It is necessary to study the priority areas of implementation of EU acts in the field of civil aviation, since civil aviation standards require proper study and implementation for effective use of common air space, restoration of air navigation infrastructure.The ways of achieving compliance of the level of development of national civil aviation with international and European standards were analyzed, the advantages of Ukraine's participation in the Agreement on the common aviation space were considered.It is noted that conducting research in this direction is a relevant and necessary scientific search.
Описание: 1)Угода між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_004-21#Text(дата звернення 21.08.2023)2)Участь Президента України у форумі «Велике будівництво: авіація та туризм».URL:https://www.president.gov.ua/photos/uchast-prezidenta-ukrayini-u-forumi-velike-budivnictvo-aviac-4253(дата звернення 21.07.2023)3)Зелена книга. Аналіз доступу до спільних обмежених ресурсів. Документ підготовлено експертами Офісу ефективного регулювання.URL: International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy 2023; 2(4): 1-87https://cdn.regulation.gov.ua/21/4b/d9/27/regulation.gov.ua_Аналіз%20доступу%20до%20спільного%20обмеженого%20ресурсу.pdf(дата звернення 21.082023)4)Григоров О.М. Правове регулювання використання безпілотних літальних апаратів у Європейському Союзі: основні етапи розвитку. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. No7. С.273-276.5)Слободська І., Юхимович М. Правове регулювання використання безпілотних літальних апаратів у цивільній авіації України. Юридичний вісник. Повітряне, космічне, екологічне право. 2022. No4. С.30-35.6)Садловська І.П., Овсак О.П. Аналіз відповідності регулювання діяльності повітряного транспорту України вимогам Європейського Союзу до країн-кандидатів. Проблеми системного підходу в економіці.2022. Випуск 2 (88). С.30-39.7)Регламент (ЄС) N 261/2004 Європейського Парламенту та Ради «Щодо встановлення загальних правил в галузі компенсації та сприяння пасажирам у разі відмови в посадці, відміні або тривалій затримці авіарейсу і про відміну Регламенту (ЄЕС) N 295/91» URL: https://regulation.gov.ua/documents/id121035(дата звернення 21.08.2023)8)Регламент від 18.01.1993 No 95/93 щодо спільних правил для розподілу слотів у аеропортах ЄС.URL: https://ips.ligazakon.net/document/EU930010 (дата звернення 21.08.2023) 9)Maksym'yuk Y.V., Chulinda L.I., Korchova G.L., Pochka K.I. Prioritydirections ofinternational airportinfrastructure development. Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. К.: КНУБА. 2022. Вип. 109. С. 301-316.10) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою розвитку авіації загального призначення, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, встановлення додаткових механізмів здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської діяльності у галузі цивільної авіації: Закон України. 2023.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3007-IX#Text(дата звернення 21.08.2023)11)Регламент (ЄС) 2018/1139 про спільні правила у галузі цивільної авіації.URL:https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/reglament-es-20181139.pdf(дата звернення 21.08.2023)12) Regulation (EU) No 996/2010.URL: https://www.easa.europa.eu/en/document-library/regulations/regulation-eu-no-9962010(дата звернення 21.08.2023)13) Повітряний кодекс України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#Text(дата звернення 21.08.2023)14) Пояснювальна записка НБРЦА до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів у цивільній авіації». URL: https: mtu.gov.ua(дата звернення 21.08.2023)15) ДАСУ отримала підтримку ЄВРОКОНТРОЛЮ. URL: https://www.wing.com.ua/content/view/33338/81/(дата звернення 21.08.2023)16) Європейська Комісія високо оцінила рівень забезпечення Україною відповідності правилам і нормам ЄС в авіаційній галузі. URL: https://www.wing.com.ua/content/view/33437/81/ (дата звернення 21.08.2023)17) Чулінда Л.І., Гусар Л.І. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток цивільної авіації України. Ампаро. Спецвипуск, присвячений євроінтеграційній тематиці.Т.2. 2022. С.144-150.18}Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_038#Text(дата звернення 21.08.2023
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61056
ISSN: 2720-6769
Располагается в коллекциях:Публікації у наукових виданнях кафедри конституційного і адміністративного права

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Гусар О.А., Чулінда Л.І..pdfпублікация301.15 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.