Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61047
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Філософські проблеми наукового пізнання"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Philosophical Problems of Scientific Knowledge"
Authors: Христокін, Геннадій Володимирович
Khrystokin, Hennadii
Keywords: філософські засади
наукове пізнання
проблеми людства
philosophical foundations
scientific knowledge
problems of humanity
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Філософські проблеми наукового пізнання» є дисципліною обов’язкової компоненти професійної підготовки циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки та викладається відповідно до навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освіти для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Мета курсу полягає у формуванні здатності виробляти нове наукове знання та вирішувати завдання інноваційного характеру, використовуючи основні положення теорії пізнання і закономірності розвитку науки і техніки, фундаментального і прикладного знання та здійснювати дослідницьку діяльність на історичному, соціальному і проектно-конструкторському рівні, а також для успішного здійснення наукових та професійних задач.
The discipline "Philosophical Problems of Scientific Knowledge" is a discipline is a compulsory component of the professional training of the humanitarian and socio-economic training cycle and is taught in accordance with the curriculum for the training of specialists of the second (master's) level of education for students majoring in 292 "International Economic Relations". The aim of the course is to develop the ability to produce new scientific knowledge and solve innovative problems, using the basic provisions of the theory of knowledge and the laws of development of science and technology, fundamental and applied knowledge, and to carry out research activities at the historical, social and design and development level, as well as to successfully carry out scientific and professional tasks.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Філософські проблеми наукового пізнання» розроблено на основі освітньо-професійних програм «Міжнародний бізнес» та «Міжнародні економічні відносини», навчальних та робочих навчальних планів № НМ -17-292-1/21, № Н М -17-292-3/23, № Р М -17-292-1/23, № Р М -17-292- 3/23 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та відповідні«; нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61047
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.2._РП Філос пробл. наук пізнання 292_план 2023.pdfРобоча програма1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.